Waargenomen vogelsoorten in april 2023

Mei is de mooiste maand van het jaar ook dit jaar was dat weer zo! De natuur laat zich van haar beste kant zien. Het mooie tere groen, de bloemen beginnen uit te komen en overal gefluit van vogels. Echt een genot om buiten te zijn! Het weer liet zich ook van de goede kant zien.

De eerste week van mei nog wat regen, er is ca 50 mm water gevallen. Daarna werd het droog. De wind ging naar noordelijke en oostelijke richtingen. Dat betekende voor ons droog, zonnig en schraal weer. De wind was soms best fris. Als deze even ging liggen was het meteen warm. De nachten waren koud met na de ijsheiligen nog een klein nachtvorstje! De komende week zal het niet veel gaan veranderen!
Het natte voorjaar heeft de natuur goed gedaan. Omdat het weer ook fris was, is het broedseizoen van de mezen goed samengevallen met het aanbod van kleine groen rupsen (stapelvoedsel van mezen). Er zijn veel grote nesten kool- en pimpelmezen uitgevlogen!

Begin mei werden we verrast door een nest jonge ransuilen. We werden erop attent gemaakt door Ron, die een foto van een takkeling doorstuurde. Al gauw hadden we het nest en de overige jongen gevonden alsmede de roestplaats van een van de ouders. Aanvankelijk vermoedde ik dat het een bosuil betrof, maar uiteindelijk hebben de grote oren van de ransuil de doorslag gegeven. En die had ene Koekkoek al eerder gezien dan ik! Ook de oranje gele ogen van de jongen waren natuurlijk van belang, zeker voor iemand die geen kleuren kan zien! Dit geheel leidde ertoe dat de waarneming van een jonge bosuil van 2 jaar geleden bij nader inzien ook een ransuil bleek te zijn! Wel een prachtig resultaat, want de ransuil is echt een hele schaarse broedvogel in Oost-Brabant.

Eind mei werden we ook nog verrast door een nest jonge zwanen. Na een broedperiode van ruim 5 weken zijn 4 jonge zwanenpullen uit het ei gekropen. Eén ei ligt nog in het nest en zal onbevrucht zijn geweest. De familie zwaan maakt het nog steeds goed. Vader zwaan verdedigt zijn kroost goed, dus houd afstand!
Onze trekvogels zijn weer allemaal terug, een van de laatste was de spotvogel, deze geeft weer acte de présence op onze baan getuige zijn zang, die doorspekt is met hoge uithalen en langdurige thrillers, voorwaar een juweeltje van onze baan.

Verder hebben we een mooie birdwatching day gehad met ruim 50 soorten en ook nog een gezellige natuurwandeling waarvoor een heel redelijke opkomst was!

Vermeldenswaard is de waarneming van een appelvink aan de westkant van hole 3. Een nieuwe soort voor onze baan. Het is de grootste vink met een enorme snavel, door zijn levenswijze hoog in de bomen en zijn zachte zang wordt deze prachtvogel nauwelijks opgemerkt. Op de ochtend van de birdwatching day echter hebben we hem goed kunnen zien! Twee weken later zag ik deze vogel nog eens, dat betekent dat er waarschijnlijk ook een broedgeval is van deze mooie vogel.

Als laatste zijn we nu vol verwachting of de torenvalken hun nieuwe huis hebben geaccepteerd. Ze hebben zeker een grondige inspectie gedaan, maar de laatste 2 weken is er weinig activiteit. Dat kan betekenen dat er gebroed wordt of dat ze zijn uitgeweken naar een ander plekje! We zullen het de komende weken gaan zien.

Tot zover dit vogelnieuws, het was een enerverende mooie en soms ontroerende maand die de natuur ons heeft geschonken!Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
31 mei 2023

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit x
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster x
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper x Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter x
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil x Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik x Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk x Boompieper x Huismus x
Patrijs x Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart x Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink x
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster x Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst x Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart x Geelgors
Paapje Rietgors x
22 27 30
totaal 79