Verslag NGF Birdwatching Day

’s morgens vroeg om half 6 stonden Wim Koekkoek, Henny van Osch en Rudolf Raymakers klaar om een ochtendje de vogels op onze baan te tellen. 

Zowel op zicht als op geluid hebben we 51 verschillende soorten waargenomen. De ochtend begon wat nevelig maar toen de zon doorkwam trok de deze snel op, het geeft wel een aparte feeërieke sfeer. 

We hadden een paar bijzondere waarnemingen. Een appelvink zagen we naast hole 3 in een eik zitten waar hij net in was gevlogen. Appelvinken zijn prachtige vogels, ze zijn niet zeldzaam maar je ziet ze nauwelijks omdat ze hun leven doorbrengen hoog in de bomen. Ook hebben ze een heel eenvoudig liedje wat ook nog eens heel weinig volume heeft. 

Verder hebben we een nest jonge ransuilen op de baan waarover hier meer meer is te lezen. Ransuilen zijn prachtige vogels met hun grote oren. Ze zijn ook best zeldzaam, dus het is heel bijzonder dat onze baan een broedsel van deze fraaie uilensoort heeft. De oude vogels rusten vaak in dezelfde boom en onder deze boom vind je dan hun braakballen, hierdoor kunnen deze uilen hun aanwezigheid verraden. 

Verder zagen en hoorden we vele mooie zangvogels, waaronder de fitis, de tuinfluiter, de zwartkop, de kleine karekiet en vele anderen. Kortom het was weer een prachtige ochtend die ons weer veel fraais heeft gebracht. Gaat U volgend jaar ook mee?

Onderstaand een lijst met de waargenomen vogels en een paar foto’s als impressie van deze fraaie ochtend.

7-mei-22
NGF Birdwatching Day
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Aalscholver x Bokje Tapuit
Roerdomp Watersnip Beflijster
Grote Zilverreiger Houtsnip Merel x
Kleine Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Blauwe Reiger x Wulp Zanglijster x
Ooievaar Zwarte Ruiter Koperwiek
Zwarte Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Lepelaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Knobbelzwaan x Witgatje Bosrietzanger
Kleine Zwaan Bosruiter Kleine Karekiet x
Rietgans Oeverloper Grote Karekiet
Kolgans Kokmeeuw x Spotvogel
Grauwe Gans x Stormmeeuw Braamsluiper
Brandgans Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Canadese Gans Zilvermeeuw Tuinfluiter x
Nijlgans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Indische Gans Witwangstern Fluiter
Krakeend x Noordse Stern Tjiftjaf x
Wintertaling Holenduif x Fitis x
Wilde Eend x Houtduif x Goudhaantje
Pijlstaart Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Zomertaling Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Slobeend Koekoek x Staartmees
Tafeleend Kerkuil Matkop
Kuifeend Steenuil Kuifmees
Grote Zaagbek Bosuil Zwarte Mees
Casarca Ransuil x Pimpelmees x
Bergeend Gierzwaluw Koolmees x
Zwarte Wouw IJsvogel Boomklever x
Rode Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Bruine Kiekendief Zwarte Specht Wielewaal
Blauwe Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Havik x Kleine Bonte Specht Ekster x
Sperwer Boomleeuwerik Kauw x
Buizerd x Veldleeuwerik Roek
Torenvalk x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Boomvalk Boerenzwaluw x Raaf
Slechtvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Patrijs Boompieper Huismus x
Kwartel Graspieper Ringmus
Fazant x Gele Kwikstaart x Vink x
Waterral Balkankwikstaart Keep
Waterhoen x Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Meerkoet x Witte Kwikstaart x Putter x
Kraanvogel Winterkoning x Sijs
Scholekster x Heggemus Kneu
Kleine Plevier Roodborst x Barmsijs
Bontbekplevier Nachtegaal Kruisbek
Morinelplevier Blauwborst Goudvink
Kievit x Zwarte Roodstaart Geelgors
Gekraagde Roodstaart x Rietgors
Paapje Appelvink x
15 13 23
totaal 51