Waargenomen vogelsoorten in april 2023

April doet wat hij wil. Dat geldt zeker dit jaar. De maand was fris en nat, met veel westelijke winden die lagedrukgebieden aanvoerden. 

Er is ca 80 mm regen gevallen, wat veel is voor de doorgaans droge aprilmaand. Tussendoor hadden we een paar mooie zonnige dagen , waar iedereen enorm van heeft genoten. Ik was blij met de extra plens water, het grondwater kon dit extraatje goed gebruiken.

De natuur komt door de relatief lage temperaturen maar langzaam op gang. Er zijn weliswaar veel vogels terug uit hun warme winterkwartieren, maar de aantallen zijn nog laag. Een enkele grasmus , een paar zwaluwen, slechts enkele kleine karekieten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook de insecten laten het nog flink afweten. 

Voorlopig houden we het op het koude weer, wat nog niet tot uitbundig voortplantingsgedrag uitlokt.

Toch hebben we een aantal leuke dingen meegemaakt de afgelopen maand. Zo zit er weer een zwaan te broeden in het riet bij hole 4. We hebben een havik een spreeuw zien slaan op de green van 3. Dit was een spectaculair moment, we waren er even stil van dat we dit schouwspel mochten aanschouwen. 

Een blauwborst zat uitbundig te zingen bij 13 en we hoorden een fluiter op 3. Voorwaar, mooie waarnemingen. In totaal toch ruim 70 soorten in april, dat is echt een mooie score!

De moederzwaan zit vast te broeden, haar eega houdt steeds vaker de wacht bij het nest en het zal niet lang meer duren voordat de eieren uitkomen als alles goed gaat! 

Aanstaande zaterdag 6 mei is er een birdwatching day en volgende week zaterdag 13 mei is er weer een natuurwandeling

Hopelijk kan ik enkelen van u bij deze activiteiten verwelkomen.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Maand: april 2023
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp x Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster x
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter x
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter x
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling x Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik x Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart x Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster x Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst x Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit x Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Paapje
22 23 28
totaal 73