Waargenomen vogelsoorten in juni 2023

Juni was dit jaar een zomermaand bij uitstek. De zon scheen uitbundig, er viel weinig regen en er was veel wind. De luchtstroming kwam voornamelijk uit noordelijke en oostelijke richtingen. Dit zorgde ervoor dat de lucht ook heel droog was. 

Dankzij het natte voorjaar ziet de natuur er nog mooi groen uit. Inmiddels zijn er wat kleine buitjes gevallen en dat doet de planten en bomen goed. In juni is circa 50 mm regen gevallen dit is echt weinig en het gevolg is dat de grondwaterstand flink gedaald is. Op de baan zien we in de biotopen momenteel veel rolklaver en wederik bloeien. Ook diverse leden van de composietenfamilie zoals biggenkruid en paardenbloem zijn veel te zien, Overwegend gele bloemen dragen deze soorten. Vlinders zijn er dit jaar weinig, koolwitjes, atalanta’s, dagpauwogen en een sporadische distelvlinder dat zijn de meest voorkomende soorten. 

Onze gevederde vrienden laten zich ook minder zien, ze hebben het druk met het grootbrengen van hun jongen. Ook het gezang wordt veel minder. De spotvogels houden het nog het langst vol maar zij komen ook heel laat. Dit jaar wel 3 zingende mannetjes op de baan! Ook worden regelmatig ooievaars gezien. Een ooievaar heeft zelfs de nestplaats op de driving range bezocht. Ze weten nu dus in ieder geval dat er plekjes zijn voor familie-uitbreiding. 

Rondom het clubhuis zijn puttertjes te horen en te zien zeker voor de oplettende waarnemer. Als je ze in het vizier krijgt geniet ervan want het zijn echt kleine juweeltjes.

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

5 juli 2023

Maand: jun-23
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit x
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar x Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter x
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil x Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper x Huismus x
Patrijs x Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster x Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst x Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart x Geelgors
Paapje Rietgors x
19 20 28
totaal 67