Waargenomen vogelsoorten in juni

De maand juni was een echte mooie zomermaand. Veel mooi weer, voldoende zonneschijn, enkele zeer warme dagen in het midden van de maand. Maar ook voldoende neerslag, er is ongeveer 60 mm water gevallen.

De natuur was hier erg blij mee, net op tijd hebben we onze watervoorraden aan kunnen vullen. Alles is groen en groeit als kool. De heidevelden staan er goed bij, Ik verwacht veel paars in augustus! Ook de fairways zijn prachtig, groene tapijten waarop het heerlijk golfen is.

Greens met kort gras en geen kale plekken, kortom fantastisch werk van het greenkeepersgilde!

En dan de vogels, het was me het maandje wel, de grote karekieten hebben een nest gebouwd en er zijn inmiddels jongen uitgevlogen waarover hier meer! Maar er is natuurlijk meer vogelnieuws.

De blauwborsten hebben op zeker twee plaatsen een nest gebouwd, ook de spotvogels hebben met drie paren ook goed acte de presence gegeven. Een ander mooi vogeltje wat ook onze baan bewoont en dan met name de waterpartijen is de dodaars. Een kleine fuutachtige die steeds als je hem ziet onder water duikt.

Als je het geluk hebt hem te zien zal je versteld staan van zijn mooie kleuren. Ze zullen momenteel wel aan het broeden zijn. In het voorjaar hoor je ze vaak, een kenmerkend hinnikend geluid maken ze. ’s Nachts tijdens de nachtvlindertellingen zijn ook bosuilen en een kwartel gehoord, kortom er is op vogelgebied veel te genieten geweest.

Er is ook een tweede groeiplek van de rietorchis gevonden, een bewijs van een goede natuurkwaliteit. Jan Kersten en Riek van de Bosch hebben nog een neushoornkever waargenomen tijdens hun nachtvlindertellingen, ook geen alledaagse bevinding. 

Eenieder die dit leest wens ik nog een heerlijke zomer met golf en natuurplezier!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

maand; juni 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp x Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster x
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje x Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling x Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil x Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal x
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper x Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs x Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel x Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu x
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet x
23 28 31

Totaal aantal vogelsoorten 82