Waargenomen vogelsoorten in juli

Juli was een echte Hollandse zomermaand. Zon en regen wisselden elkaar af. De hoeveelheid neerslag die in Nederland viel was zeer ongelijk verdeeld. In Oost Brabant hebben wij ongeveer 90 mm gehad hetgeen aan de ruime kant is. Ik had de indruk dat we vergeten hoe dat ook weer was zo’n natte zomer! Toch denk ik dat de balans voor de natuur aan de goede kant viel! De grondwaterstanden zijn weer enigszins aangevuld. Als het dan ook mooi weer was voelde het klam aan, benauwd weer met een hoge luchtvochtigheid. De klimaat verandering zal leiden tot meer nattigheid met name in de wintermaanden maar ook in de zomer.

De vogels zijn in juli niet heel zichtbaar. Dat komt omdat ze langzaam aan in de rui gaan en dan zijn ze kwetsbaar. Ze gedragen zich heimelijk en laten zich niet veel zien. Verder hebben ze drukke maanden achter de rug met het grootbrengen van hun jongen. De verenpakjes van de vogels zijn niet op hun fraaist ook dit komt door de rui en verder hebben de jonge vogels ook nog niet hun mooie verenpak. Een jong roodborstje is dus eigenlijk een bruinborstje omdat de rode borst pas na de eerste verenwisseling komt. In juli vertrekken de eerste vogels al weer naar hun overwinteringsgebieden. De volwassen koekoeken zijn als een van de eersten weg, zij hoeven hun jongen immers niet zelf groot te brengen! Luilakken! De spotvogels zijn later gekomen en gaan dus ook later weg, in juli hoor je hun mooie zang nog. Vandaar een mooie foto van de spotvogel als bijlage van dit stukje. Een mooie waarneming van deze maand was een zwarte specht die zich mooi liet zien, wat een prachtvogel!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
9 augustus 2021

Maand; juli 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje x Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil x Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik Veldleeuwerik Roek x
Sperwer Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper x Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu x
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet x
15 26 29

Totaal aantal vogelsoorten 70