10 jaar natuurontwikkeling op golfbaan het Woold

Al voor de aanleg van de 18 holes golfbaan in 2009 was Jan van de Loo, als vogelaar  gestart met de inventarisatie van de vogels.  In 2011 werd vanuit de Baancommissie het Woold, in nauwe samenwerking met IVN  Asten-Someren, de Natuurwerkgroep IVN het Woold opgericht. 

Gestart werd met een groep van een achttal deskundige IVN-ers, in overleg met Han  Wessels als baanarchitect en de baaneigenaren de familie van Eijk en Manders. 

Hier was de mogelijkheid om naast golfen, de landbouwgronden, welke werden  omgevormd tot natuur, te begeleiden, middels inventariseren, om te zien hoe de  natuurontwikkeling zou gaan verlopen. 

Werden er bijvoorbeeld in 2009 een 70-tal verschillende vogelsoorten waargenomen, vorig jaar  in 2020 was het totale aantal verschillende soorten reeds na tienjaar waarneming,  gestegen naar 154 verschillende soorten.  

Hetzelfde hebben we gezien met de totale biodiversiteit, dat een combinatie van  strakke groene fairways in samenhang met herstel en aanleg van poelen met  rietkragen, hakhoutsingels, schrale graslandjes en heide, etc. , een bijzonder snel  herstel van natuur tot gevolg heeft. 

Als we dan naar de omgeving kijken blijkt helaas dat de laatste 25 jaar de massa aan  insecten als voorbeeld, met ca 75 % is afgenomen, maar ook vele planten staan op de  rode lijst, de oorzaken bij ieder bekend. 

Maar wat kunnen we doen om het verder uitsterven van soorten te voorkomen?  Belangrijk om de gehele keten van biodiversiteit weer te versterken, de  verscheidenheid in de hele keten van organismen zal weer snel in balans gebracht  moeten worden. 

Met de nestgelegenheid van vogels en vooral ook van vleermuizen zien we door  allerlei oorzaken: van verdroging tot potdicht maken van schuren en omhakken van  dode bomen waardoor al 10-tal jaren deze nestgelegenheid verminderd. 

Daarom ontstond het idee om dit onderdeel in de keten op de golfbaan extra aandacht  te geven, in de vorm van vogelnestkasten en vleermuizen kasten op te hangen. 

Onderstaand een filmimpressie gemaakt door Rob Fritsen/Siris

In samenspraak met het bestuur ontstond het mooie idee, om als vereniging het  Woold namens alle leden bij het 10-jarig bestaan van de natuur golfbaan deze kasten  aan te bieden aan de eigenaren.  

Omdat we ze in het voorjaar 2020, hebben opgehangen en gemonitord blijkt dat er  echt behoefte is. We hebben op de baan, 4 soorten vleermuizen, er zijn hiervoor dan ook  22 vleermuizenkasten opgehangen van verschillende uitvoering waaronder een  kraamkamerkast.  Wat blijkt dat er vorig jaar al 10 werden bewoond. 

Dan zijn er ruim 30 vogelkasten bijgehangen (n 10-tal waren al eerder opgehangen)  waarvan er het eerste jaar al 22 waren bewoond. 

De bosuilenkast nog niet, de kerkuilenkast was gekraakt door n holenduif, maar de al  jaren aanwezige torenvalkkast is steeds weer een broedsucces. Helaas zien we ook dat bijvoorbeeld de hoornaar kasten kraakt door waarschijnlijk gebrek  aan nestgelegenheid. 

Verder is er binnen dit project een nieuwe ijsvogelwand aangelegd en verwachten we  komende jaren ook hier broedsucces. 

Kortom een eerste succes, maar als de massa aan insecten verder afneemt zal het voor  vogels en vleermuizen toch moeilijk blijven en voor de mens die het allemaal  veroorzaakte ook moeilijker worden. 

Bedankt

Ik dank dan ook de leden in onze, Natuurwerkgroep IVN het Woold met 10 jaar  inventariseren van vrijwel de gehele flora en fauna (zie de prachtige verslagen).

Dank aan Brabants Landschap als coördinator van de subsidieregeling  biotoopverbetering landschappen, welke met gelden van de provincie Brabant en de  Nationale Postcode Loterij, zeg maar gemeenschapsgeld met € en advies hebben  bijgedragen aan dit project. 

Verder bijzonder dank dat we als natuurwerkgroep, de volledige medewerking krijgen  van de eigenaren van de baan.  

Speciaal ook dank aan de greenkeepers die niet alleen foto’s en waarnemingen aan  ons doorgeven, als zij ieder morgen al bij het krieken van de dag op de baan aan het  werk zijn, maar ook meedenken in biotoopverbetering. 

Ik mag stellen dat de natuurgolfbaan het Woold in 10 jaar tijd al een natuurparel, oase en voorbeeld is voor de transitie die het omliggende landschap behoort te krijgen,  willen we onze kleinkinderen een gezonde toekomst geven. 

Dank namens de leden van Natuurwerkgroep IVN het Woold. 

Ad Verhoeven
voorzitter