Waargenomen vogelsoorten in oktober 2023

Oktober is weer voorbij, het was een tamelijk extreme maand met ca 180 mm water. Verder was het een van de warmste oktobermaanden ooit gemeten. De eerste helft van de maand was het heerlijk nazomer weer. De straalstroom zit de laatste weken recht boven ons land en die zorgt ervoor dat we de ene na de andere depressie op ons dak krijgen! De waterputten zijn momenteel goed gevuld. Ik zou zeggen “zuinig zijn“ want volgend jaar kan het weer gruwelijk droog worden. We zullen zien of onze beleidsmakers hier rekening mee houden!

En de vogels zij vliegen voort. Veel trek de laatste weken van lijsterachtigen als de koperwiek en de kramsvogels. Maar ook veel trek van vinken, leeuweriken en piepers. Vorige week zag ik ook grote groepen houtduiven uit Scandinavië. Verder was er goed nieuws van onze torenvalken. Er zijn in juni 3 jonge torenvalken uitgevlogen. Ik had ze totaal gemist, toch wel regelmatig gekeken, maar kennelijk niet goed genoeg. De nieuwe kast heeft zich dus alweer bewezen! Mocht de wind naar het oosten draaien, dan moeten we de lucht goed in de gaten houden, want dan is er altijd kans op kraanvogels. Het geluid van overtrekkende kraanvogels is naar mijn mening een van de mooiste geluiden die je kunt horen. 

In deze tijd heb je het gevoel dat de wereld in brand staat, oorlog en onverdraagzaamheid, alarmerende berichten over het klimaat. Kortom ellende all over. De vogels hebben hier geen weet van, zij zijn altijd bezig met overleven en volgen hun instinct. Zoals nu met de trek, hoe weten ze waar ze heen moeten? Het blijft een wonder en gelukkig is er in de natuur altijd wat te genieten.

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 november 2023

Maand:
okt-23
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
13 15 20
totaal 48