Waargenomen vogelsoorten in november 2023

November slachtmaand. Vroeger werd in november het varken geslacht en op de ladder gehangen. Ik kan me dat nog herinneren. Mijn vader nam me dan mee en we gingen kijken hoe dat eruitzag. Ik kan me de damp nog herinneren als het varken werd opengesneden. Ik moest eraan denken toen ik de vetbollen in de tuin hing om de mezen te verwennen! Vroeger kreeg ik van de boerin een stuk zwoerd ook voor de vogels!

November was het weer heel nat. Er is ca 180 mm water gevallen. Het houdt niet op dit jaar. Het weer was grauw en grijs, als er een waterig zonnetje doorbrak gauw naar buiten om even een frisse neus te halen. De zon hebben we nauwelijks gezien. In het begin van de maand waren de temperaturen aan de hoge kant, in de tweede helft van de maand werd het een stuk frisser en zakten de temperaturen naar normale waarden. Zelfs een enkel nachtvorstje hebben we gehad. De wind zat steeds in de westhoek en heeft ons alleen maar diepe depressies gebracht.

Somber nat weer leidt er ook toe dat vogels slecht zichtbaar zijn. Ze verstoppen zich in de dekking en komen er alleen uit om wat voedsel te zoeken als het even droog is. Eind van de maand hebben we de nestkasten schoongemaakt en gereviseerd. Er is dit jaar goed gebruik gemaakt van de kasten door onze gevederde vrienden. Ook de hoornaars hebben weer veel gebruik gemaakt van de kasten. Bij hole 9 en 10 hebben we wat kasten weggehaald, we gaan deze elders ophangen waar ze wat verder van de baan hangen om incidenten met hoornaars te voorkomen. Een grappige bevinding is dat de bosuil kast gebruikt was door een koolmees, deze had in deze reusachtige kast zijn kleine nestje gebouwd, zo zie je maar!

Deze maand waren er weinig spectaculaire waarnemingen maar toch is er altijd wel iets bijzonders te zien. Zo zijn er halverwege de maand veel kraanvogels over ons land getrokken, op een maandagmiddag zag ik een groepje over onze baan vliegen. Het geluid wat deze vogels dan maken geeft me altijd een heerlijk oergevoel. Ook was er een ijsvogel die zich dood had gevlogen tegen ons paviljoen. Hoe jammer! Maar er zijn al stickers geplakt om herhaling te voorkomen.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
30 november 2023

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel x Heggemus x Sijs x
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors
16 14 20
totaal 50