Waargenomen vogelsoorten in september 2023

September is weer voorbij en deze maand genieten we van een heerlijke nazomer. Frisse nachten, veel dauw op het gras en als de zon doorkomt wordt het lekker warm. Laat het zo nog maar even blijven! Het was een behoorlijk natte maand met ca 90 mm hemelwater. Deze regen viel vaak in forse buien. Door de nattigheid en de vochtige omstandigheden en daarna de warmte was het een optimale maand voor de schimmels in het gras. Op de fairways zien we redelijk wat dollarspots in het gras. Dit zijn de bruine ronde plekjes die je hier en daar ziet op de grasvlakten.

De vogels hadden een rustige maand. Wel zijn er weer wat mooie waarnemingen geweest zoals een ijsvogel en een kleine bonte specht. Zeker de laatste woont op onze baan, maar heeft een heimelijke levenswijze. Zijn geluid is wat zachter dan de grote bonte specht en hij is zeker minder uitbundig. Verder zijn deze spechten ook echt klein, denk aan de grote van een vink! Ook zijn er weer kleine groepen lijsterachtigen, die de baan gebruiken als tussenstop. Leeuweriken en piepers komen overdag ook regelmatig over.

In de nacht vindt veel trek plaats waar we natuurlijk niet veel van merken. De tjiftjaf laat zijn roep nog steeds horen. Ondertussen wordt er ook flink gespeurd door andere inventarisatiegroepen zoals de paddenstoelengroep. Vochtige omstandigheden met redelijk hoge dagtemperaturen zijn ideaal voor de kabouterhuisjes. Ook Jan Kersten en Riek van de Bosch zijn veel op de baan geweest, maar dan met name ’s nachts om de nachtvlinders te inventariseren.

Zo zie je maar dat aan alle kanten de natuur op onze baan wordt bestudeerd. Een van de laatste dagen van de maand zag ik de zwarte specht weer langskomen, blijft altijd mooi! 

Maand: sep-23
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil x Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht x Ekster x
Havik Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart x Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
14 18 22
totaal 54