Waargenomen vogelsoorten in juli 2023

Augustus was een maand met een normale hoeveelheid zonneschijn maar met een flinke hoeveelheid water. Er is in onze regio ca 125 mm neerslag gevallen. Het vochtige weer heeft voor goede groeiomstandigheden gezorgd. 

Het gras op de fairways en greens is in een optimale conditie. Er hoeft niet te worden beregend en zodoende ligt onze baan er prachtig bij. Gras houdt wel van een slokje water. We krijgen veel complimenten over hoe onze baan erbij ligt en hoe deze wordt verzorgd! Hulde aan het gilde der greenkeepers!

De bomen en planten hebben een goede nazomer gehad, er is uitbundig gegroeid. Dit hadden onze bossen ook nodig. Hopelijk zien we volgend jaar dat het groen weer een opleving laat zien. Je ziet het met name aan de berken, ze zitten nog volop in het blad wat ook nog mooi groen is. De eiken daarentegen zien er wat groengrijs uit. Dat komt omdat het lot wat is uitgeschoten, na de enorme vraat door de rupsen van de bastaardsatijnvlinder, flink te lijden heeft gehad van de hitte en zon in mei en juni. Ook zijn er dit jaar fors minder eikels. 

Op sommige brandnetels zag ik flink wat rupsen van de dagpauwoog, dus hopelijk krijgen we volgend jaar meer vlinders!

Onze vogels zijn al volop bezig met de jaarlijkse trek. Ze gaan en komen niet allemaal tegelijk. Dit is per soort anders. Zo waren de gierzwaluwen begin augustus ineens allemaal weg. Terwijl de boerenzwaluwen nog steeds massaal over de baan scheren. 

Ik hoorde in augustus nog een paar keer een schorre fitis zijn lied oefenen evenals de roodborsten, ook deze doen aan oefenzang. Je hoort nu wel op heel de baan de boomklevers met hun klokkende roep, ze communiceren intens! Je ziet ze ook in de bomen op en neer klimmen op zoek naar een smakelijk insect. ‘s Morgens zijn er veel gemengde groepen kwikstaarten (witte en gele) te zien die ijverig aan het pikken zijn rond de greens. 

Dat lijkt hun favoriete fourageerplek. Op de vennen is nog een paar keer de ijsvogel gespot en de dodaars is gesignaleerd met 2 jongen. Een prachtige zwarte specht zag ik op de bosholes voorwaar een heerlijk moment als je die statige vogel ziet! 

Kortom ook al is het een beetje komkommertijd voor wat betreft de vogels er is toch altijd wat te zien.

Rudolf Raymakers, Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Maand: aug-23
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart x Vink x
Fazant Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
13 18 22
totaal 53