Waargenomen vogelsoorten in december 2023

December was ook weer een natte maand, er is weer meer dan 150 mm regen gevallen. Dit leidt ertoe dat we het natste jaar ooit meemaken. 

In bossen in onze streken zie je vaak dat bomen staan op verhoogde “dijkjes”. Tussen deze verhogingen liggen lagere delen. Dit geheel noemen we rabatten. Tot ca 15-20 jaar geleden stond in deze rabatten water. Door verlaging van de grondwaterstand zijn deze slootjes de laatste jaren verdroogd. Nu staan alle rabatten weer vol! 

Ook op onze golfbaan kun je dit in de bossen zien. Voorlopig blijft het nog nat als ik de voorspellingen mag geloven. Er worden continu nieuwe depressies aangevoerd die veel regen brengen. Verder is het heel zacht. Met kerst was het 13°C! Kortom, van dit type weer word je niet vrolijk. Je ziet ook dat de Eeuwselseloop heel hoog staat. Het water kan nauwelijks meer worden afgevoerd. Ben benieuwd hoe het de komende tijd zal gaan.

Met dit natte weer laten de vogels zich ook slecht zien. Met mooi weer is alles veel levendiger en zijn onze gevederde vrienden veel actiever. Om wat waarnemingen te doen moet je net op een redelijke dag op de baan zijn. Het was deze maand sprokkelen om wat vogels te spotten. 

Uiteindelijk hebben we toch nog wat aardige waarnemingen gedaan. Zo zagen we een koppel haviken, hoorden we een kleine bonte specht en verraadde de kuifmees zich met zijn kenmerkende roep. 

Het jaar is weer voorbij. Een jaar wat wij zullen herinneren als een gewelddadig jaar met veel onrust in de wereld. Laten we hopen op betere tijden. De vogels weten hier niets van en kunnen ons verwonderen met hun schoonheid en onbevangenheid. Ik wens eenieder veel golfplezier en kijk goed om je heen om de kleine mooie dingen in de natuur te zien. 

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Maand:
dec-23
Dodaars Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht x Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs x
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors
16 13 19
totaal 48