Waargenomen vogelsoorten in mei 2024

Mei is weer voorbij, de mooiste maand van het jaar was dit jaar extreem nat met bijna 200 mm hemelwater. Normaal voor mei is ca 50 mm. Tussen de buien door was het ook droog en soms zonnig. Het was dan ook vaak benauwd door het vele vocht wat overal aanwezig is en wat bij warmte snel verdampt. Door de vochtige omstandigheden groeit alles als kool. Onze heidebiotopen doen het heel goed, er groeit veel jonge heide op de nieuw aangelegde carry’s bijvoorbeeld bij hole 11 en 12. Elk nadeel heb zijn voordeel!

Het was ondanks de nattigheid toch een mooie vogelmaand. Er zijn leuke waarnemingen gedaan. Zo zagen we op de birdwatching day 6 lepelaars en een roerdomp. Ook hoorden en zagen we een blauwborst. Jan Looymans heeft ooievaars over zien vliegen. Tijdens de natuurwandeling hoorden we de bosrietzanger en de spotvogel. Deze 2 soorten komen als laatsten terug uit Afrika. Ondergetekende zag ook nog een zwarte wouw over onze baan vliegen, kortom het was een maand met veel mooie waarnemingen. Een vogel, die wel wat extra aandacht verdient, is de bonte vliegenvanger. Deze soort lijkt zich op onze baan goed uit te breiden. Er zijn zeker 6 zingende mannen aanwezig. Of ze ook allemaal een vrouwtje hebben gevonden is nog de vraag, want ze blijven maar zingen om een vrouwtje te lokken. Overigens komen de vrouwtjes altijd wat later in de broedgebieden dan de mannetjes. De mannetjes hebben dan hun territorium al ingenomen en de dames kunnen kiezen bij wie ze intrekken. Naast de teebox van hole 1 kun je de bonte vliegenvanger goed horen en zien. De landelijke trend van de bonte vliegenvanger is ook een forse toename van deze soort in de afgelopen 10 jaar. 

Halverwege hole 3 kun je een nestkast zien, die gedeeltelijk is dichtgemetseld door een boomklever. Deze vogel past de nestopening aan door deze met klei op maat te maken. 

Zo zie je maar weer, er blijft in de natuur altijd weer van alles te beleven!

Maand: mei 2024
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit x
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp x Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp x Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar x Witgatje Bosrietzanger x
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter x
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw x Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik Boomleeuwerik x Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral x Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster x Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst x Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart x Geelgors
Paapje Rietgors x
22 22 29
totaal 73