Waargenomen vogelsoorten in juni 2024

Juni is weer voorbijgevlogen. Eindelijk een periode van droog en lekker warm weer! De maand begon fris, met regelmatig een bui. De baan is zelfs dicht geweest i.v.m. forse regenbuien.  Uiteindelijk is er in juni ca 60 mm regen gevallen. In de tweede helft van juni werd het warmer en droger met zelfs temperaturen rond de 30°C. Het kan dus nog zomers warm worden. De baan ligt er prachtig bij. Fairways als biljartlakens en mooie snelle greens. De greenkeepers hebben het er maar druk mee, maar ze hebben wel eer van hun werk!

De vogels laten zich al veel minder zien en ook de zang wordt flink minder. Ze hebben het allemaal druk met het grootbrengen van hun jongen.  Ook de rui komt eraan, een periode waarin de vogels heel kwetsbaar zijn en zich dus slecht laten zien. De koekoek hoor je nog wel flink roepen, maar ook dat zal snel afnemen. De oude vogels hebben hun eieren gelegd en gaan al snel naar Afrika. De jongen volgen in augustus en september. De kleine zangvogels worden stiller, maar zo nu en dan hoor je nog de tuinfluiter en de fitis en ook de spotvogel laat zich nog horen. Er waren nog enkele leuke en vermeldingswaardige waarnemingen. Zo zag ik op hole 1 een grauwe vliegenvanger op zijn karakteristieke manier een paar insecten vangen. Het was lang geleden dat ik deze vogel gezien had!  Verder zagen we nog een grote weerschijnvlinder en Betsie zag een neushoornkever. Ook was het leuk om te zien dat het dodaarspaar op de plas bij het glazen huis rondzwom met 3 kleine kuikentjes! Altijd weer leuke waarnemingen.

Een vogel, die je altijd ziet op de baan en een gezellig geluid heeft, is de witte kwikstaart. Pieter kwam naar me toe en zei” ik heb iets bijzonders gezien” en liet me een fotootje zien van de witte kwikstaart. Misschien niet bijzonder als waarneming maar wel een prachtig vogeltje. 

Ze broeden op balken in de bouwsels op de baan en zijn vaak ook in de winter te zien. 

Geniet van de zomer en geniet van onze mooie baan!

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger x
Knobbelzwaan Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter x
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger x
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus x Sijs
Scholekster x Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst x Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
14 17 28
totaal 59