Waargenomen vogelsoorten in april 2024

April doet wat hij wil. Dat geldt ook dit jaar. De maand was fris en nat, veel westelijke winden die lagedrukgebieden aanvoerden. Er is ca 80 mm regen gevallen wat veel is voor de doorgaans droge aprilmaand. Tussendoor hadden we een paar mooie zonnige dagen, waar iedereen enorm van heeft genoten. Door de veelvuldige regen is de baan ongeveer verzadigd. De grondwaterstand is goed gestegen naar vlak onder het maaiveld. Dankzij goed werk van de greenkeepers kunnen we fijn golven en momenteel ligt de baan er weer prachtig bij.

Inmiddels zijn de meeste vogels terug uit hun winterkwartieren. Tot mijn spijt moet ik constateren dat sommige soorten onze baan (nog) niet hebben gevonden. Dit jaar laten de blauwborsten het nog steeds afweten, ook geen gele kwikstaarten. Weinig kuifeendjes in de plassen en de knobbelzwanen hebben hun heil elders gezocht. Mogelijk broeden ze naast de Eeuwselseloop richting Starkriet daar zie ik regelmatig een zwaan. Het ransuilpaar hebben we ook nog niet ontdekt, hopelijk hebben ze een nieuw onderkomen gevonden. Er zijn wel veel bonte vliegenvangers aanwezig die ook onze nestkasten goed weten te vinden. Tjiftjaffen, fitissen en kleine karekieten zijn er veel. Nu wachten we nog op de spotvogel. Deze soort is meestal een van de laatsten die arriveren uit zuidelijk Afrika. Ik verneem dat ze in Nederland al wel zijn gearriveerd. Deze maand waren er een paar leuke waarnemingen: Dirk Meyer zag een lepelaar en Wim Koekkoek hoorde een vuurgoudhaantje! Dit is een nieuwe soort voor onze baan. Wim hoorde het heel hoge piepje van deze soort en dat is bijzonder voor een man die niet meer de jongste is!

Deze maand wat extra aandacht voor de koolmees. Deze soort is zeer algemeen op onze baan en grootgebruiker van de nestkasten. Ze hebben momenteel jongen en aangezien nu de rupsen beginnen te komen hoop ik dat het aanbod van de rupsjes niet te laat is voor de jonge meesjes. Koolmezen laten zich goed zien en maken altijd een vrolijk geluid. In hun territorium zijn ze echt de baas en jagen andere bewoners van nestkasten vaak weg in gevechten op leven en dood. Er is altijd flink competitie tussen koolmezen en bonte vliegenvangers.

Aanstaand zaterdag 4 mei is er een birdwatching day en zaterdag 18 mei is er weer een natuurwandeling. Op de website van de baan is hier extra informatie over te vinden. Hopelijk kan ik enkelen van U bij deze activiteiten verwelkomen.

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

1 mei 2024

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar x Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter x
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling x Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik x Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit x Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Paapje
vuurgoudhaan x
21 21 24
totaal 65