Waargenomen vogelsoorten in januari 2024

Alle lezers van deze vogelstukjes wens ik een gelukkig en vogelrijk 2024!

De maand januari was koud en guur. Er lag sneeuw op de baan en de waterpartijen waren bevroren. De neerslaghoeveelheid was normaal met ca 75 mm. Het einde van de maand kenmerkte zich door zonnig weer met een aangename temperatuur. Je zag bij eenieder de glimlach op het gezicht terugkomen na een zo lange sombere weerperiode!

De baan was ook een tijd lang dicht doordat het zo nat was daarna hebben we de bekende winterlus kunnen spelen en nu zelfs weer 18 holes. Heerlijk om weer lekker op de baan te lopen. Ik kan me niet herinneren dat de baan zo lang dicht was door de weersomstandigheden.

Het voordeel van sneeuw is dat je sporen kunt zien. Reeën, hazen, konijnen en vossensporen waren goed te zien ook marterachtigen waren aanwezig.

Vogels houden zich ook gedeisd als het guur en nat is. Ze verstoppen zich en brengen vaak hun stofwisseling op een lager niveau. Ook zoogdieren doen dit, denk maar aan de winterslaap van egels en vleermuizen maar ook reeën laten hun stofwisselingsniveau flink zakken. In hun winterrust is het heel belangrijk dat dieren niet gestoord worden.

Op het einde van de maand hoorden we de mezen weer met hun vrolijke roep. De spechten werden actief en roodborsten en boomklevers lieten hun roep ook horen. De eerste merels hebben hun welluidende zang al laten horen.

De mooiste waarnemingen deze maand waren een koppel raven boven hole 1 en een groepje goudhaantjes die ijverig in een boom lekker aan het zoeken waren naar kleine insecten. Ik dacht even dat er in dit groepje ook een vuurgoudhaantje zat maar helaas kon ik dit vogeltje niet goed genoeg observeren om er zeker van te zijn!

Ook zag ik een groepje kepen (familie van de vink), een soort die in de winter regelmatig onze baan bezoekt maar vaak niet opgemerkt wordt.

Als er vogelaars zijn in onze vereniging die actief willen zijn met vogels dan roep ik deze op om zich te melden ( r.raymakers1@upcmail.nl ) Onder het motto “samen zien we meer”. We kunnen nog wel wat vers bloed gebruiken!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf x
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant Balkankwikstaart Keep x
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling
Waterhoen x Witte Kwikstaart Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit Gekraagde Roodstaart Rietgors
Paapje
14 11 22
totaal: 47