Waargenomen vogelsoorten in maart 2024

Maart heeft vele gezichten, dit jaar liet hij zijn sombere kant zien. Het was vaak grijs en er waren veel buien en buitjes, maar het was ook zacht.

Nachtvorst hebben we nauwelijks gehad. Het was soms meer herfstachtig dan lente!  Er is in onze streken ruim 70 mm water gevallen, dit is aan de royale kant voor maart en op nationaal niveau hebben we het meeste water van alle streken gehad.  Het aantal zonuren was aan de schrale kant zoals we konden merken.

Maar als de zon er even was, dan genoot iedereen hier ook van. Op het Woold is hard gewerkt om de baan in goede conditie te krijgen, zodat de baan op tijd weer qualifying was. Ik denk dat er een topprestatie is geleverd gezien de enorme natte bedoening die het hier en daar op de baan was. Hulde aan de greenkeepers! Overal stonden pompen en op veel plaatsen is de drainage weer aangepakt.

Ondertussen werd er ook nog veel gesnoeid en werden bomen omgelegd in de bossen. Dit alles om de baan haar open karakter te laten behouden en de biodiversiteit te stimuleren.

Het vroege voorjaar is altijd een interessante periode voor de vogelliefhebbers. Elk jaar is weer anders en zijn er mee- en tegenvallers. Wat ik gemist heb in de afgelopen maand is de zang van de grote lijster en de boomleeuwerik. Zij gaven geen acte de presence op onze baan. Ook de kuifeenden lieten zich niet zien en tot nu toe ook geen gele kwikstaartjes. Wel waren de tjiftjaffen dit jaar heel vroeg, namelijk al begin maart.

Ook de fitissen waren eind maart al te horen, hetgeen vroeg kan worden genoemd. Een van ons hoorde ook al een grasmus. Verder zijn er in een mooi weekend half maart veel kraanvogels over de baan gevlogen, ook altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Zanglijsters, merels en veel bosvogels zingen en baltsen al volop, zeker als het even lekker weer is. 

De merel wil ik eens wat extra aandacht geven. Deze vogel is niet voor niets gekozen tot mooiste zanger van ons land. Van oorsprong was de merel een echte bosvogel, die zich enorm goed heeft aangepast aan de veranderingen in het landschap. Het zijn nu naast bosvogels ook echte tuin- en parkvogels geworden.

Sinds 2016 hebben de merels een flink probleem, ze kregen te maken met een naar virus (Usutu virus), hetgeen hun aantallen behoorlijk heeft aangetast. De laatste 3 jaar lijkt er weer wat stabilisatie op te treden in de aantallen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de jaarlijkse tuinvogeltellingen.

De mooiste merelzang is te horen in de vroege ochtend voor zonsopgang en ook op mooie stille avonden. Let er maar eens op. Ze fluiten echt prachtig, een beetje melancholisch en bedachtzaam met mooie heldere tonen! 

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

31 maart 2024

Maand: mrt-24
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp x Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs x
Kraanvogel x Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit x Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Paapje
19 14 26
totaal: 59