Waargenomen vogelsoorten in september

September was een maand met contrasten. De eerste helft van de maand was mooi met warm weer en volop zon, de tweede helft was nat met veel regen. Er is ca 130 mm water gevallen tegen normaal 80 mm. Dat is goed voor het grondwater maar om echt zoden aan de dijk te zetten moet er nog veel meer vallen.

De laatste dagen van deze maand verlopen mooi met zelfs lichte vorst in de nacht. De baan ligt er mooi bij. De regen heeft de baan goed gedaan, de bomen lijken wat groener, het gras groeit en de greens zijn prachtig. Met een herfstzonnetje is het aangenaam golfen.

Als je ’s ochtends vroeg of wat later in de middag bent is het vaak genieten van de mooie diepe kleuren met de laagstaande zon!

Vogels hebben nog steeds reces! Het is rustig op de baan. Er is nog weinig vogeltrek te zien. Kleine groepjes trekkers zie je wel maar nog steeds weinig. Ik zag wel een vrouw bruine kiekendief jagen op de baan en een havik probeerde een houtduif te grijpen. Ook de ijsvogel is deze maand een aantal keren gezien, goed opletten is het devies om deze parel in het zicht te krijgen.

Geniet daarom van onze vaste bewoners zoals de groene specht en de grote bonte specht deze twee kun je bijna elke ronde dat je loopt te zien krijgen, dit geldt ook voor de boomklever en de boomkruiper, ook vaste bewoners van het Woold! Mezen zie je ook op veel plaatsen op de baan maar het meest op de bosholes, kijk eens wat langer naar deze weinig schuwe acrobaatjes, misschien zie je wel een bijzondere mees zoals de kuifmees. Kortom er is altijd wel iets leuks te zien

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
30 september 2022

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief x Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
15 15 24

Totaal aantal vogelsoorten 54