Waargenomen vogelsoorten in oktober

Oktober heeft ons wederom een mooie nazomer bezorgd. De temperaturen waren hoog, een aantal dagen boven de 20°c, zelfs aan het eind van de maand. Er zijn weer meerdere records gebroken zoals 22°C op 29 oktober, of je daar blij mee moet zijn? Ik denk van niet!

Er is weinig regen gevallen, over de hele maand ca 35 mm en dat is echt veel te weinig. De reden voor dit “mooie” weer waren een lagedrukgebied ter hoogte van de Hebriden en een hogedrukgebied ter hoogte van Oost-Europa. Hierdoor hadden we vaak een zuidelijke stroming die warme en droge lucht aanvoerde uit een kurkdroog en warm Spanje en Frankrijk! Dit is toch echt het gevolg van de klimaatverandering.

What about the birds? Oktober was dit jaar de maand dat de vogeltrek goed op gang kwam. Rond half oktober waren de zwaluwen echt weg, dit is toch een soort markeerpunt voor mij. Er zijn nog enkele zomergasten die het nog wat langer volhouden, zoals de tjiftjaf, deze vogel hoorden we nog steeds in oktober en zelfs nog in de eerste dagen van november. Op de baan hoor je momenteel overal de roodborstjes hun zang oefenen. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zingen en je kunt het verschil tussen de geslachten niet zien. Roodborstjes zijn zeer territoriaal, ze gedogen zelfs hun partner alleen in het broedseizoen. De roodborsten op de baan zijn afkomstig uit het noorden, onze roodborstjes trekken naar het zuiden. Verder zien we grote groepen houtduiven uit Scandinavië overtrekken en ook flinke aantallen koperwieken en kramsvogels. De ganzen zijn ook terug, achter de driving range op de omgeploegde akkers zaten de afgelopen maand veel rietganzen en kollen. De kolgans is in de vlucht veel spraakzamer dan de rietgans die erg weinig gakt. Altijd een heerlijk geluid dat gebabbel van die ganzen. Ik kijk veel in de lucht in de hoop kraanvogels te spotten, die momenteel ook naar het zuiden trekken. Tot nu toe heb ik ze niet gezien. Als de wind uit het oosten waait dan heb je meer kans op kraanvogels, omdat ze dan onze kant opgeduwd worden. Wie weet zien we ze volgende maand, het kan zomaar gebeuren.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
5 november 2022

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans x Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
19 16 23

Totaal aantal vogelsoorten 58