Waargenomen vogelsoorten in augustus

Augustus was zeer warm met een langdurige hittegolf. De  maximum temperatuur was net geen 40°C. Hoe extreem wil je het hebben! Het was ook enorm droog met ca 10 mm regen gedurende de hele maand. Hardnekkige hogedrukgebieden ten westen van ons vasteland zijn de oorzaak Zo langzamerhand krijg je toch het gevoel dat dit geen uitzonderingen meer zijn maar het nieuwe normaal! We wisten allemaal dat dit er aan kwam maar de confrontatie met deze harde realiteit is toch echt onaangenaam. Hopelijk gaan we met z’n allen verstandige dingen doen en het tij proberen te keren een hoogleraar ecologie uit Wageningen zag nog mogelijkheden. Je moet altijd zorgen dat je de laatste strohalm pakt!

Vogels hadden het moeilijk deze hete maanden. Ik verwacht dat het een matig tot slecht broedseizoen is geweest voor veel soorten. Er waren duidelijk minder kleine zangers deze zomer. Spotvogel, bosrietzanger, kleine karekiet en blauwborst waren duidelijk minder goed vertegenwoordigd. De eenden hadden het moeilijk met het grootbrengen van hun pullen. Omdat er weinig muizen waren deze zomer hebben onze rovers het ook moeilijk gehad. Geen jonge torenvalken dit jaar, da’s lang geleden! Goed nieuws onder deze moeilijke omstandigheden met betrekking tot de vogels kan ik zo even niet produceren, jammer maar het is niet anders. Je kunt wel zeggen dat als de golfbaan er niet was geweest de vogelstand in ons gebied nog slechter was geweest! Kijk toch iets positiefs! Wie weet hebben we volgend jaar weer een wat nattere zomer en komt het toch weer een beetje goed.

Onze baan lag er ondanks de droogte heel goed bij, hulde aan de greenkeepers! Fairways met gras, prachtige greens, wat wil je nog meer. De heide heeft nog redelijk gebloeid, maar met name de jonge heide heeft zeer veel last van de droogte gehad.

Hier en daar zie je al dat de bladeren aan de bomen geel worden en verdorren, dit is een natuurlijke bescherming tegen droogte van de bomen. In de Eeuwselse Loop bloeide een zwanenbloem bij hole 13 en dat vond ik toch wel weer heel mooi.

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht x Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik Veldleeuwerik Roek x
Sperwer Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
14 16 23

Totaal aantal vogelsoorten 53