Waargenomen vogelsoorten in september

September bracht ons allen een mooie nazomer. We hebben prachtige dagen gehad met veel zon. De hoeveelheid regen was zeer beperkt deze maand.

Deze maand behoort tot de 10 droogste en warmste sinds mensenheugenis. Normaal valt er ca 80 mm regen in september, deze maand slechts 30 mm in onze contreien. Er zijn zeker 22 dagen geweest boven de 20 graden! Bovendien was er weinig wind die veelal uit de noordoosthoek tot zuid kwam. Kortom ideaal weer om te golfen , dat was ook te merken want de baan was vol de laatste tijd.

En wat lag onze baan er mooi bij, prachtige groene tapijten op de fairways, Groene greens die lekker liepen , kortom een baan om door een ringetje te halen, Chapeau voor het greenkeepersgilde!

Op vogelgebied was het een stille maand. Een vogel die wel heel actief was is de groene specht , zij laten zich de hele dag zien en horen met hun karakteristieke lachende roep. Ook zien we de grote zilverreiger weer vaker als hij aan het vissen is in de waterpartijen.

De dodaars is nog gesignaleerd met 3 kleine kuikens. Dit komt vaker voor bij deze intrigerende vogel. Verder is de vogeltrek volop bezig die zich overigens veelal ’s nachts voltrekt, dan trekken de kleine karekieten, roodstaarten, fitissen en spotvogels etc  naar het zuiden. Intrigerend is dit fenomeen, hoe weten ze waar ze heen moeten , hoe vinden ze de weg en waar gaan ze precies naar toe?

De laatste jaren wordt hier veel onderzoek naar gedaan met piepkleine data loggers die informatie verzamelen tijdens hun reizen. Dus als je ’s nachts buiten vogelgeluiden hoort dan weet je dat er mogelijk vogels onderweg zijn naar hun overwinteringsgebieden in verre landen!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
3 oktober 2021

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil x Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil x Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
17 23 24

Totaal aantal vogelsoorten 64