Waargenomen vogelsoorten in oktober

Oktober heeft ons nog een prachtige nazomermaand bezorgd evenals september. De temperaturen zijn gemiddeld boven normaal geweest met in de laatste week van oktober een paar prachtige dagen met 17°C en niet teveel wind.

Dit soort dagen zijn er een aantal geweest deze maand, Er is ook een ruime hoeveelheid water gevallen. Een paar winderige dagen aan het einde van de maand maakten het beeld compleet. De bomen zijn nog redelijk groen en het blad zit er veelal nog aan, dit komt omdat er nog weinig nachtvorst is geweest en omdat er voldoende regen is gevallen , dit alles maakt dat de bladeren nog aan de bomen zitten. Overigens is de verkleuring nu goed aan de gang en zal het blad gaan vallen. Ook qua kleur was het een mooie herfst tot nu toe. 

De golfers hebben weer een goede maand gehad. Helaas ging de Woold Masters niet door vanwege hevige regen, volgend jaar beter! De baan lag er weer prachtig bij, mooie fairways en prachtig groene greens, wat een genot om op zo’n mooie baan te spelen.

Voor de vogels staat de maand oktober nog steeds in het teken van de trek naar het zuiden. In de baan merken we dat, de zwaluwen zijn nu definitief weg. Er is veel trek te zien van koperwieken, kramsvogels, vinken , graspiepers en leeuweriken. Ook de ganzen keren weer terug. Naast de grauwe ganzen die hier jaarrond verblijven, zijn er ook weer kolganzen bij ons terug gekeerd. Overal op de baan zien en horen we roodborstjes. Dit zijn ook vogels uit het noorden, onze broedvogels zijn vertrokken naar het zuiden. 

De afgelopen maand hebben we de nestkasten gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. We hadden een zeer goede bezetting, veel koolmezen en pimpelmezen hadden genesteld in onze kasten. Opvallend weinig kasten waren gebruikt door hoornaars!

Afgelopen jaar waren er weinig wespen en hoornaars. Ook hebben we extra pimpelmeeskasten opgehangen in de buurt van vleermuiskasten. Het bleek dat een aantal vleermuiskasten waren gekraakt door pimpelmezen! We hopen dat deze actie een positief effect gaat hebben op de vleermuizen. Wie had dat gedacht van die kleine pimpelmezen!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
30 oktober 2021

maand; oktober 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje x Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
20 19 24

Totaal aantal vogelsoorten 63