Waargenomen vogelsoorten in augustus

Augustus was te nat en te koud voor de tijd van het jaar. Evenals juli bracht ook augustus niet wat velen hoopten; namelijk een lekkere warme zomermaand met lange avonden op het terras. Dit jaar hebben we veel luchtstromen uit de noordwest hoek. Dit verklaart de minder aangename omstandigheden. Toch was het ook weer niet zo beroerd, vaak was het heerlijk weer om te golfen ! En dat doen we allemaal zo graag!

Je merkt met name in de tweede helft van de maand dat de dagen flink korten, de avonden worden langer, verandering van seizoen zit er aan te komen.  De vogeltrek is begonnen je ziet al kleine plukjes vogels in de lucht, vaak zijn dit piepers, leeuweriken of vinken. De gierzwaluwen zijn vertrokken maar de boerenzwaluwen zijn er nog , als het weer goed blijft dan blijven ze vaak tot half oktober.

Wat je nu ook meemaakt is dat sommige vogels hun zang weer beginnen te oefenen, dit gebeurt o.a. bij de fitis en de roodborst, zij zingen soms weer enkele strofen! Dit jaar is het broedseizoen voor de eenden goed verlopen, veel jonge pullen (kuikens) in de zomer en nu veel grote krooien (tomen) eenden met volgroeide jongen! Goed nieuws want het is dit jaar het jaar van de eend!  Ook een flinke toom krakeenden is dit jaar grootgebracht!

De grote karekieten zijn ook vertrokken naar West Afrika om de winter door te brengen, hopelijk komen ze volgend jaar terug! We zullen ze welkom heten met mooi oud riet op de voor hen bekende plaatsen. Afgelopen week was het echt predator week! Op een dag zagen we een jagende jonge slechtvalk , een haviksvrouw die een prooi trachtte te verschalken een bruine kiekendief en een flink aantal buizerds!  Mooie waarnemingen op onze prachtige baan!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
2 september 2021

maand; augustus 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper x Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil x Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief x Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper x Ringmus
Slechtvalk x Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit x ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet x
21 24 26

Totaal aantal vogelsoorten 71