Waargenomen vogelsoorten in november 2022

November is weer bijna achter de rug. We kunnen terugzien op een maand waarin we diverse weertypes zagen langskomen. Aanvankelijk waren de temperaturen ruim boven normaal, later in de maand zakten deze naar meer normale waarden. Er zijn zelfs enkele nachten met lichte vorst geweest.

De hoeveelheid neerslag was iets minder dan gemiddeld, namelijk 65 mm tegen normaal rond de 75 mm. Het weer was rustig met relatief weinig wind. Met name de ochtenden waren mooi, vaak was er een waterig zonnetje en hier en daar wat slierten mist, dat geeft altijd zo’n mooi herfstig beeld. Het eind van de maand wordt gekenmerkt door kleurend eikenblad. Door de laagstaande zon en de lagere temperaturen droogt de baan slecht op, wij golfers moeten dus respectvol omgaan met de baan, golfkarren en buggy’s zoveel mogelijk op de paden en de kwetsbaarste gebieden zeker mijden met alles wat wielen heeft.

De nestkasten zijn weer schoongemaakt en we hebben geconstateerd dat de vogels er weer goed gebruik van hebben gemaakt. Ook de hoornaars vinden onze nestkasten aantrekkelijk. Drie nestkasten voor mezen waren door hen gekraakt en de bosuilenkast heeft ook een groot nest hoornaars gehuisvest. Met het schoonmaken van de kasten waren nog steeds levende hoornaars aanwezig, ze waren door de kou al zo traag dat ze niet meer ”gevaarlijk” zijn. Ze steken alleen als ze echt in het nauw zitten. Als je ze ziet moet je ze vooral met rust laten!

Er waren een aantal mooie waarnemingen van vogels zoals een club ooievaars die tijdens een donderdagochtend over de baan trokken. Ook zijn er kraanvogels geweest op de baan, een groep heeft meerdere dagen in de buurt van de kruisbaan gefoerageerd en deze zijn ook gezien vanaf de baan. Het geluid en de vlucht van de kraanvogel is voor mij zo’n heerlijk oergeluid. Je hoort de wildernis in hun melancholieke roep. Ook de ijsvogel heeft zich weer een aantal keren laten zien op de baan, elke keer weer geniet ik van dit juweeltje als hij voorbij schiet in zijn prachtige verenpakje.

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs x
Kraanvogel x Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit Gekraagde Roodstaart Rietgors
Paapje
18 15 23
totaal: 55