Waargenomen vogelsoorten in november

November is weer achter de rug. Het was qua weer een rustige maand. Het begin van de maand werd gekenmerkt door rustig weer, hoge drukgebieden domineren over het algemeen.

Dit leidt tot weinig wind en vaak mooie ochtendnevels. Als de nevels optrekken zien we een waterig zonnetje. De luchtvochtigheid was de hele maand hoog maar er veel weinig regen, de hele maand niet meer dan 25 mm. Dit weertype zagen we ook in de rest van de maand.

Naar het einde van de maand wordt het kouder en ook een beetje natter. De zon laat zich duidelijk minder zien. Ook de eerste nachtvorst deed zijn intrede. Omdat het zo weinig waaide bleven de bladeren lang aan de bomen, samen met het waterig zonnetje en de hoge luchtvochtigheid leidde dit soms prachtige kleuren en mooie fonkelingen, met name op de bosholes. Ondertussen kon er nog prima worden gegolfd. De baan was wel een stuk zachter dus goed de pitchmarks repareren en goed plaggen terugleggen. Dit is het devies als de baan zo nat is.

Er is deze maand weer veel onderhoud gepleegd aan de baan. Het riet is gemaaid maar zodanig dat we volgend jaar weer voldoende oud riet (minstens 3 jarig) hebben om de grote karekiet te verwelkomen. Verder is er veel onderhoud gepleegd aan de jonge heidevelden, veel onkruid is hier verwijderd om te voorkomen dat de kwetsbare jonge heide wordt overwoekerd.

Ook zijn er weer verbeteringen aan de baan gerealiseerd, de afslag van hole 11 is grondig onder handen genomen en ik denk dat het resultaat er mag zijn!

Wat betreft de vogels was het rustig , geen spectaculaire waarnemingen. Toch was er genoeg te genieten. De ijsvogel liet zich weer een paar keer zien, de grote zilverreiger is altijd wel op de baan te zien en naast de afslag van hole 13 hoorden we de waterral zingen!

De havik was actief op de baan en heeft een paar duiven gegrepen, ze zijn deze drieste jager gegund! Verder zitten er op de plassen mooie koppels eenden waarbij opvalt dat het aantal woerden flink in de meerderheid is. Zo zie je maar met vogels is er altijd wel wat te beleven. Ook was er een mooie waarneming van een familie bunzing op de baan,  dit soort kleine roofdiertjes zie je niet elke dag!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje x Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans x Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
21 17 23

Totaal aantal vogelsoorten 61