Waargenomen vogelsoorten in december 2022

December is bijna achter de rug. Het was een maand met uitersten. De eerste helft van de maand was koud, met minima tot -10°C. Dat was even geleden zulke lage temperaturen.

Tijdens deze koude periode was de lucht blauw en er was weinig wind. Het was open weer, heerlijk om buiten te zijn. De reden van de kou waren hogedrukgebieden in de buurt die een noordelijke tot oostelijke stroming gaven. Later in de maand werden lagedrukgebieden weer dominant en was er een zuidwestelijke stroming, gevolg was dat de temperatuur weer opliep naar ca 16°C. Bovendien was er de tweede helft van de maand redelijk wat neerslag. We komen deze maand op ca 90 mm regen dat is meer dan een normale hoeveelheid voor de maand december.

De vaste bewoners van de baan waren tijdens de vorstperiode goed zichtbaar. Als het zonnetje scheen waren de mezen actief en waren goed hoorbaar. Ook de boomklevers lieten veelvuldig hun klokkende roep horen. Ik was blij te horen dat de havik, die een horst bewoond in de bossen westelijk van hole 3, dit jaar 3 jongen heeft grootgebracht! Groene- en bonte spechten waren te horen en te zien.

Er zijn in de eerste helft van de maand wat leuke waarnemingen gedaan. Een groepje kraanvogels was regelmatig te zien achter de driving range richting de Kruisbaan. Soms vlogen ze over de baan. Grote groepen toendrarietganzen en kolganzen trokken over de baan en foerageerden ook tussen de baan en de Groote Peel. Een groep van 40 wintertalingen was te zien op de Eeuwselse loop tijdens de vorstperiode. Ze vonden open water in de beek. Ook waren er tijdens de vorst een aantal houtsnippen op de baan te zien. Zo zie je maar weer, de vogels verrassen je altijd weer.

Hopelijk heeft u ook genoten van de vogels en de natuur op onze baan. En ik hoop ook dat u de vogelstukjes met plezier hebt gelezen. Ik heb ze in ieder geval met plezier geschreven!
Iedereen die dit leest wens ik een heel gelukkig, gezond en vogelrijk nieuwjaar!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
27 december 2022

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip x Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling X Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs
Kraanvogel x Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit Gekraagde Roodstaart Rietgors
Paapje
16 13 21
totaal: 50