Waargenomen vogelsoorten in december

December  is weer achter de rug. De dagen gaan weer lengen, een mooi vooruitzicht! De eerste weken van December hebben we somber en donker weer gehad, weinig wind en een vochtige lucht. Een bovennormale hoeveelheid regen is gevallen. Opvallend is dat deze herfst  zo stil was , nauwelijks wind en veel grijze dagen.

Vlak voor Kerstmis hebben we enkele open dagen gehad met zelfs enkele graden vorst. De baan was bedekt met rijp, hoe mooi kan dit zijn. De plassen waren zelfs dichtgevroren.  De aanval van koud weer heeft niet doorgezet, rond de kerstdagen krabbelt de temperatuur omhoog. Op kerstochtend was de grond bedekt met een dun laagje sneeuw, deze dooide echter snel weg. De laatste week van de maand is het heel zacht en staat er een stevige zuidwetelijke wind. De temperaturen aan het eind van de maand bereiken de 15˚C, dat is een recordhoogte voor de tijd van het jaar.

Van het vogelfront is weinig nieuws te melden. De gebruikelijke bewoners van onze baan laten zich zien zoals de spechten, de mezen en de buizerd. Toen het kouder werd kwamen de ganzen  in grote groepen. Zowel kollen als grote rieten en grauwe ganzen trokken veelvuldig over de baan. Als er even een sprankje zon is dan zijn onze gevederde vrienden weer actiever. Zo hoorde ik  een paar dagen voor kerst een zacht piepje, ik wist meteen ”een goudvink“ , en inderdaad daar zat hij, samen met een vrouw in een berk, met zijn prachtige rode borst!

Komend jaar wordt een belangrijk jaar, gaan we de COVID19 pandemie beteugelen, het is te hopen! Maar denk erom de natuur laat zich niet dwingen, het loopt altijd anders! Verder hoop ik dat het kabinet verstandige maatregelen gaat nemen om onze natuur in een betere conditie te brengen, Ik heb het gevoel dat het jaar van de waarheid is aangebroken. De natuur is veerkrachtig maar elk elastiek raakt zijn rek een keer kwijt! 

Hopelijk hebben jullie de vogelstukjes met plezier gelezen. De vogels hebben mij in ieder geval buitengewoon veel plezier bezorgd. Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuwjaar.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje x Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans x Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf
Nijlgans x Noordse Stern Fitis
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik Veldleeuwerik Roek
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster Blauwborst Goudvink x
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit Roodborsttapuit
nachtegaal
ransuil
17 14 20

Totaal aantal vogelsoorten 51