Waargenomen vogelsoorten in mei

Mei is de mooiste maand van het jaar. De lente laat zich zien in haar volle pracht. De kleuren groen zijn fris en er zijn volop bloeiende voorjaarsbloemen. Vogels fluiten dat het een lieve lust is en in mei leggen alle vogels een ei behalve de koekoek en de spriet, zo zegt het liedje!

Overigens klopt dit niet helemaal want de koekoek legt wel zijn ei in mei! (Wie weet wat voor vogel is bedoeld met de spriet?? Er zijn 2 mogelijkheden! Laat het mij maar weten!). De eerste helft van de maand begon met fris, droog en zonnig weer, de wind kwam uit noord en oost. Daarna draaide de wind naar het zuiden en werd het warmer. Rond 18 mei zijn er onweersbuien geweest, die in onze streek wel regen hebben gebracht, maar niet heel veel.

In mei is er rond de 25 mm regen gevallen, ook nog in slechts een paar dagen. Dit heeft het neerslagtekort in zuidoost Brabant weer flink vergroot. De droogte begon zijn tol weer te eisen op de baan, hier en daar weer wat gele plekken op de droge stukken van de baan, maar gelukkig zijn de meeste fairways en de greens goed door de droogte heen gekomen.

We zijn veel in de baan geweest om te golfen en vogels te kijken de afgelopen maand. Ook zijn er twee wandelingen met leden geweest om van de natuur te genieten en vogels te kijken en te beluisteren. Er was weer van alles te beleven op vogelgebied. Zo wordt er momenteel regelmatig een roerdomp waargenomen, een zeldzame en heimelijke reigersoort die zich veel ophoudt in rietkragen. De spotvogels en bosrietzangers zijn als laatsten weer teruggekeerd uit zuidelijk Afrika.

Ron de Haan zag weer eens een ijsvogel voorwaar dat was lang geleden! Ook zag Maarten van Dongen een eekhoorn in een nestkast! De reden van zijn bezoek aan die kast was waarschijnlijk dat daar wat te eten was zoals eitjes of jonge vogels. Deze nestkast was in gebruik bij een paar bonte vliegenvangers!

In mei zijn de grote karekieten niet teruggekeerd naar onze baan. Dit is een teleurstelling voor ons allemaal, de natuur doet zijn eigen ding, je kunt alleen voorwaarden scheppen maar garanties krijg je nooit!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
7 juni 2022

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp x Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal x
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk x Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs x Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart x Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
22 24 29

Totaal aantal vogelsoorten 75