Waargenomen vogelsoorten in juni

Juni was een prachtige zonnige maand met enkele kletsnatte dagen. In totaal is er ca 100 mm regen gevallen. Dat was dus goed voor de golfliefhebbers maar ook goed voor de natuur. Als je het vergelijkt met andere jaren dan was er duidelijk meer zon en iets meer neerslag dan normaal.

Wat dit jaar opvalt is dat veel vogels laat arriveerden op hun zomer-adressen. De spotvogels, kleine karekieten en bosrietzangers waren allemaal een paar weekjes later dan andere jaren, dit bleek ook landelijk zo te zijn. Waarom dit is zal altijd een vraag blijven, misschien heeft het te maken met windrichting of tegenslag onderweg naar de zomerkwartieren. 

De grote karekieten hebben onze baan in ieder geval helemaal niet gevonden. Ook de andere spontane nieuwe vestigingen van deze soort, van vorig jaar in de Peel en de Weerterbossen hebben dit jaar geen vervolg gekregen. Jammer, misschien volgend jaar beter. 

Er zijn weer een aantal leuke waarnemingen geweest, zo zat er een jonge bosuil tussen hole 1 en 2 zomaar op de grond. Geen nood, zijn of haar ouders vinden deze takkeling (uilskuiken) wel weer. De roerdomp is weer een paar keer gezien. De gele kwikstaarten hebben zeker een nest gehad, want de volwassen vogels zijn met voer in de bek gesignaleerd bij hole 13. 

Ook zijn er best een aantal jonge eendenpullen (kuikens) gezien en ook groot geworden, er zijn krooien (tomen) van 9 flinke jongen gezien. Ook de dodaars heeft succesvol gebroed in een van de plassen, er zijn in ieder geval 2 jongen uitgebroed. 

Tevens hoorde ik een kwartel roepen, een heerlijk geluid wat intens aan de zomer doet denken. En voor mij de zomervogel bij uitstek, de wielewaal, heeft zich ook weer een keer laten horen!

Vorige keer vroeg ik aan de lezers of ze wisten wat er met de spriet wordt bedoeld uit het bekende gezegde, ik heb daarop één hele reactie gehad. 

De spriet is de kwartelkoning een inmiddels zeer zeldzame verwant van het waterhoen, anderen denken dat de grutto wordt bedoeld. In ieder geval leggen deze beide vogelsoorten hun ei niet in mei! 

Wist u trouwens dat de volwassen koekoeken hun biezen al gepakt hebben en onderweg zijn naar hun winterkwartieren. De jonge vogels gaan later en weten instinctief waar ze naartoe moeten. Hoe bijzonder!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
3 juli 2022

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp x Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil x Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal x
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk x Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel x Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu x
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
21 21 29

Totaal aantal vogelsoorten 71