Verslag Dutch golf birding day 7 mei

Er is weer een golf birding day geweest op 7 mei. De laatste keer was in mei  2019 voor de COVID pandemie. Dit jaar vindt deze dag plaats een dag voor aanvang van de  nationale vogelweek.

’s Morgens om 05.00 uur stonden 4 actieve vogelaars klaar om  aan deze golf birding day invulling te geven. Het was nog pikdonker maar de eerste merels zongen al dat het een lieve lust was. 

We zijn gesplitst gaan lopen en hadden afgesproken om rond 08.00 uur in ons clubhuis een bak koffie te nuttigen en onze ervaringen te delen.

Veel vogels beginnen al met zingen vlak voor de zon opgaat. Altijd een mooi moment dat ontwaken van de natuur. Terwijl Wim en Henny in het schemerdonker de blauwborst hoorden bij hole 13 hadden Ad en ondergetekende op dat moment een groep  gele kwikstaarten in het vizier in het riet tussen 7 en afslag 9.

Zo reeg de ochtend zich aaneen met lijsterzang het gekras van  de grasmussen en het hinniken van de dodaars. De grote karekiet is er nog niet, we hadden een kleine hoop dat deze zich op deze bijzondere ochtend zou laten horen.  Tuinfluiters, fitissen en rietgorzen lieten zich zien en horen evenals de krakeend en de kuifeend. 

Voor het hoogtepunt van de ochtend zorgden de koekoeken, ze waren uitzonderlijk actief en vocaal, op enig moment waren er 3 tegelijk te zien, voorwaar een bijzonderheid! Ik denk dat ze wisten dat er nog een andere Koekkoek in de baan was!

Uiteindelijk kwamen we op een totaal van 50 wwargenomen soorten . Dat is een mooi aantal voor een ochtend vogelen. De koffie smaakte goed en met een tevreden gevoel togen we weer naar huis . Het was een mooie ochtend!

Rudolf Raymakers

Dutch birding day 7 mei 2022 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever
Casarca Groene Specht x Boomkruiper
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik Veldleeuwerik Roek
Sperwer Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart x Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
14 15 21

Totaal aantal vogelsoorten 50