Waargenomen vogelsoorten in maart 2023

Maart roert zijn staart! Hoe waar is dit gezegde en zeker geldt dit voor dit jaar. Vorig jaar hadden we een zonovergoten maart met extreem weinig neerslag. Hoe anders is het dit jaar!

Extreem weinig zonneschijn en een bak water waar je U tegen zegt. Ruim 120 mm water is er gevallen. Nu aan het eind van de maand is er zicht op verbetering, droog en meer zon. De wind gaat draaien naar noord en oost. Dat betekent koude nachten en als het waait zal het fris aanvoelen. Geen nood het hoort er allemaal bij. Met het water was ik blij, hopelijk is er wat grondwater aangevuld en hebben de waterschappen hun sluizen wat hoger afgesteld zodat het water de kans krijgt om in de grond te trekken.

Onze baan is goed uit de winter gekomen en heeft de overvloedige neerslag goed verwerkt. Er is de laatste tijd hard gewerkt op de baan, er zijn weer aanpassingen gedaan waardoor de baan weer verder is verfraaid. De knotwilgen zijn geknot, hole 3 heeft een mooiere afslag gekregen, te veel om hier allemaal op te noemen.

Ondanks of dankzij het natte en winderige weer zijn de vogels toch aan hun lente begonnen. Je hoort overal de bruiloftsliederen van onze gevederde vrienden. De roodborsten en mezen zijn steeds bezig met fluiten en inspecties van potentiële nestplaatsen, de spechten lachen en hakken erop los.

Het zwanenechtpaar heeft een nest gebouwd wat ze weer even hadden verlaten, maar toch zijn ze weer teruggekomen. Ben benieuwd of ze hun broedpoging gaan doorzetten. Ook de torenvalken zijn hun nieuwe nestkast aan het onderzoeken. Eenden zitten op hun nest, je ziet overal de woerden in hun eent(!)je op wacht zitten. De tjiftjaffen zijn volop terug. Twee Weken geleden hoorden we de eerste zijn karakteristieke zang voortbrengen, enkele dagen later zaten ze overal te roepen. Nu is het wachten wie de volgende zal zijn.

Het lijkt me dat de zwaluwen de komende weken ook weer terugkomen evenals de blauwborst en de grasmus. Deze tijd met ontluikend groen en de verwachting van de terugkeer van de vogels is voor mij de mooiste tijd van het jaar. Ik hoop dat u meegeniet van de natuur op onze baan!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Maand: mrt-23
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp x Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar Tureluur Grote Lijster x
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik x Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk x Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs x
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit x Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Paapje
22 16 24
totaal: 61