Waargenomen vogelsoorten in februari 2023

Februari was een maand met een heel ander weertype dan vorig jaar. Toen hadden we stormen en nu was het rustig en stil weer. Het was een maand met heel weinig neerslag, in totaal is er ca. 20 mm regen gevallen. Het aantal zonuren was ruim boven het gemiddelde. Hogedrukgebieden waren de oorzaak van het relatief aangename weer.

Nu aan het einde van de maand ligt er een ter hoogte van Schotland en die zorgt voor een oostelijke stroming. Het gevolg is koude nachten en heldere blauwe luchten. Ook is het Noorderlicht zichtbaar geweest in Nederland hetgeen toch bijzonder genoemd mag worden. Dit ligt voornamelijk aan de zonneactiviteit en dankzij de heldere nachten was het zelfs zichtbaar in Brabant! 

Onze baan ligt er mooi bij, overal wordt gewerkt zowel aan de baan als aan het groen. De knotwilgen zijn geknot en er wordt in de wallen gesnoeid. Laat de lente maar komen!

Als het weer even opklaart zie je meteen dat de vogelbevolking actiever wordt. De spechten laten zich nu goed horen, de groene spechten lachen en de bonte spechten roffelen dat het een lieve lust is. De mezen zitten elkaar de hele dag achterna en de vinken slaan hun suskewiet lied! De merels zingen in alle vroegte hun lied en de eerste kieviten hebben hun mooie baltsritueel al laten zien en horen.

De eenden op de waterpartijen zijn al gepaard en zitten overal in koppeltjes, het zal niet lang duren voordat de eerste eieren zijn gelegd. We hadden deze maand een paar mooie waarnemingen; een tafeleend heeft zich enige tijd opgehouden op de plas naast hole17. Op 17 februari een zingende grote lijster, heel karakteristiek in de uiterste top van een boom,  naast de fairway van hole 3, wat een heerlijk geluid! Vorig jaar was hij onze baan vergeten!

En op 27 februari zag Ron 5 ooievaars, die aan het foerageren waren op de natte plekken bij het Wehrmachthuisje. Er waren eerder deze maand ook al ooievaars gesignaleerd. 

Zo zie je maar, goed je ogen de kost geven levert altijd leuke waarnemingen op!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster x
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel x Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend x Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik x Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs x
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit x Gekraagde Roodstaart Rietgors
Paapje
20 14 23
totaal: 57