Waargenomen vogelsoorten in maart

Maart is weer achter de rug. Het kon niet op deze maand, zonneschijn, zonneschijn en nog eens zonneschijn! Een prachtige maand met heerlijke zonovergoten dagen. Stevige hogedrukgebieden bepaalden ons weer . De wind was meest zwak en wisselde tussen noord-oost en zuid. De heldere nachten zorgden voor veelvuldig optredende nachtvorst.

De lucht was erg droog en er is extreem weinig regen gevallen, minder dan 1 mm in de gehele maand maart! Aan het eind van de maand kondigt zich een verandering aan naar kouder en wisselvalliger weer. We zullen het wel zien, het weer is en blijft een ongrijpbaar fenomeen.

Het begin van de lente heeft altijd veel belofte in zich. Het ontluiken van de eerste bloemen, de knoppen aan de bomen die zwellen en een lichtgroene waas over de bossen leggen. De vogels die gaan zingen en de eerste nesten die worden gebouwd. Elke dag kun je nu terugkerende vogels uit zuidelijke landen verwachten. De eersten zijn gearriveerd zoals de tjiftjaf en de rietgors, het wachten is nu op de eerste zwaluwen en de zwartkoppen. Het ochtendconcert zal de komende weken steeds welluidender zijn! De eenden hebben veelal hun nest al gebouwd en je ziet dan nu vooral de woerden (mannetjes). Oh wee als een eendje (vrouwtje) zich laat zien, de woerden duiken er op als gekken. Een aangifte wegens ongepast gedrag is zeker op zijn plaats!

Ook de meerkoeten zijn volop bezig met nestbouw en territorium schermutselingen. De dodaars laat zijn hinnikend geluid horen waarmee hij zijn geliefde probeert te verleiden. Maar waar zijn de zwanen, al meer dan een week niet gezien, zouden ze toch naar een rustiger plekje zijn vertrokken? Op het ven bij het glazen huis zijn steeds een of twee paar kuifeenden te zien, gaan zij een nest bouwen? Kortom er is veel te zien en vol verwachting kijken we naar de komende weken wat de vogelbevolking gaat doen! Blijf kijken en ik ben benieuwd wie de eerste zwaluwen op de baan ziet!

Laat het weten!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
31 maart 2022

Maart 2022 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel x Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf x
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
21 16 26

Totaal aantal vogelsoorten 63