Waargenomen vogelsoorten in februari

Februari is weer achter de rug. Januari eindigde  met storm Corrie en veel regen en februari eindigde met zonneschijn!

De eerste weken van februari waren nat grauw en winderig. Rond 20 februari werd het zeer  slecht weer met stormen  en een flinke bak water. Deze maand is er ca 100 mm regen gevallen, bijna het dubbele van normaal. Goed voor de grondwaterstand en hopelijk zijn we zuinig op dit water!  Zelfs onze golfbaan kon de regen maar moeilijk verwerken. Dit leidde er toe dat we enkele weken een winterlus moesten spelen of dat de baan zelfs was gesloten. Terwijl december en januari heel stil waren, kunnen we dit niet zeggen van februari. Er zijn 3 stormen langsgekomen Dudley, Eunice en Franklin. Waarvan Eunice een van de zwaarste was van de laatste jaren. Naast nat en winderig was het ook zacht met temperaturen tot 12°C . 

De laatste dagen hebben we weer nachtvorst, tja dat is ook normaal in deze tijd van het jaar. Het aantal zon uren was iets boven gemiddeld. Iedereen kijkt uit naar het voorjaar, deze grauwe winter moeten we dan ook maar snel vergeten.

Op vogelgebied was er niet veel te beleven, met slecht weer laten de vogels zich niet of nauwelijks zien. Hoe anders is dit als de zon schijnt! De laatste dagen van februari is het een feestje om buiten te zijn. Merels, vinken en zanglijsters laten zich goed horen en zingen dat het een lieve lust is. In de bossen zijn de spechten en mezen aktief overal hoor je de roffels van de bonte specht en de vrolijke fluittonen van de mezen.

Ook groepen trekvogels komen terug uit zuidelijke gebieden zoals een grote groep kieviten vorige week en een groep kraanvogels die op zondagochtend over de baan vlogen nadat ze de nacht hadden doorgebracht in de Diepenhoek in Someren. Ook groepen sijzen zie en hoor je momenteel overal. Zo is het altijd gegaan en zo zal het hopelijk altijd weer gebeuren, seizoenen volgen elkaar op met alle veranderingen die dit met zich meebrengt. Covid is gelukkig op zijn retour, we kunnen weer koffie drinken en een drankje nuttigen op het terras! 

Toch zijn onze gedachten bij de mensen in Ukraine waar Poetin een oorlog is begonnen. Laten we aan hen denken in deze voor hen zware en onzekere tijden !

Carpe Diem!
Rudolf Raymakers

Maand; februari 2022 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans x Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf
Nijlgans x Noordse Stern Fitis
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees x
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel x Roodborst x Kruisbek
Scholekster Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
21 13 21

Totaal aantal vogelsoorten 55