Waargenomen vogelsoorten in juli 2023

Juli was het tegenovergestelde van juni, …nat nat nat! Er is ca 120 mm water gevallen. Tussen de buien door klaarde het op en was het soms broeierig warm. Deze opklaringen leiden weer tot onweersbuien in de namiddag. Toch is dit niet abnormaal voor de maand juli. Een echte Hollandse zomermaand zou ik zeggen en ik denk dat de natuur hier wel bij vaart! We zitten in een westelijke stroming en het vermoeden bestaat dat het weer over een week wat beter wordt. We gaan het allemaal meemaken.

Vanwege vakantie en kleinkinderen ben ik wat minder op de baan geweest, vandaar dat het vogellijstje wat kleiner is dan anders.

Maar ach, lijstjes zijn niet zo belangrijk. Ze geven trends aan en op de langere termijn kun je hieraan zien dat populaties fluctueren en veranderen, net als de natuur op de baan. We streven naar 4 landschappen zoals Han Wessels dit uit oude kaarten heeft gehaald. 

Te weten waterpartijen, bossen, heideveldjes en bloemrijke veldjes. Bij de realisatie hiervan is de tijd je grootste bondgenoot, verschraling speelt hier een grote rol bij. De bossen en de waterpartijen ontwikkelen zich zoals verwacht, ook de heide staat er redelijk goed op. Mede dankzij de greenkeepers en de vrijwilligers die hier het noodzakelijke onderhoud aan uitvoeren. De bloemrijke veldjes blijven achter, dit heeft te maken met de hoge voedselrijkdom in de grond en de stikstofdepositie uit de lucht. Op termijn hoop ik dat dit beter wordt. Er zijn zeker aanwijzingen dat dit het geval is. 

De vogels lieten zich, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, wat minder zien. Toch zijn er echt wel wat leuke waarnemingen gedaan. Zo zag ik een havikwijf vlak boven ons vliegen, wat een mooie krachtige vogel is dit!

Verder zijn er ook weer ooievaars gesignaleerd en is ook het ijsvogeltje gespot. Geniet van onze baan, ik vind dat ze er mooi bij ligt met prachtige fairways, mooie greens en een mooie natuurlijke omgeving. 

Rudolf Raymakers

Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver x Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar x Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw x Spotvogel x
Kolgans Stormmeeuw x Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter x
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif x Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil x Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel x Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw x Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus Sijs
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
16 16 25
totaal 57