Waargenomen vogelsoorten in juli

Juli was een echte zomermaand, zonovergoten en droog. Het beeld van deze zomer wordt in juli doorgetrokken en zoals het er nu uitziet ook in augustus. Pffff wat een warmte. Inmiddels is er ook een flink neerslagtekort en begint de droogte hier en daar nijpend te worden. Oogsten verdrogen, grasvelden worden geel en bomen laten hun bladeren vervroegd vallen. Van de 5 warmste zomers, ooit gemeten, zaten er 4 in de laatste 20 jaar! De klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. We moeten nadenken over hoe we met deze warmte omgaan en hoe we de steeds weer optredende droogteperiodes te lijf gaan. Deels gebeurt dat natuurlijk door beleid op Europees en globaal niveau maar ook lokaal zal er veel moeten gebeuren.

Onze baan ligt er nog steeds mooi bij maar de droogte begint haar tol te eisen. De fairways zijn nog overwegend groen en de greens idem. In de vennen zakt de waterstand, maar gelukkig hebben we deze waterbuffers. Mogelijk moeten er in de droogtegevoelige gebieden zoals Zuidoost Brabant nog wel meer buffers worden aangelegd en eventueel moet er werk gemaakt worden van een verhoging van de waterstand.

What about the birds? Juli is een maand waarin de vogels vaak minder goed zichtbaar zijn. De ouders hebben het druk gehad met het grootbrengen van de jongen. Jonge vogels verstoppen zich vaak omdat ze nog niet helemaal volgroeid en behendig zijn. De rui is al begonnen en dat is voor de volwassen vogels een kwetsbare tijd. Toch zijn er een paar leuke waarnemingen gedaan. Wim Koekkoek zag een zwarte wouw boven de baan vliegen, een zeldzame roofvogel voor ons land die echter de laatste jaren wel regelmatig wordt gezien en ook jaarlijks wel een broedpoging onderneemt. Verder is weer een ijsvogel waargenomen. Dit is echt een cadeautje als je aan het golven bent en zo’n juweel vliegt ineens over het water! De eenden hebben naar mijn idee een matig broedseizoen achter de rug, wel genoeg broedpogingen maar er zijn weinig jonge eenden groot geworden. De dodaars heeft wel 2 kuikens gehad en hiervan is er een groot geworden. De nestkasten zijn goed gebruikt door de diverse vogels maar ook de hoornaars hebben er weer diverse gekaapt. 

Laten we hopen op een paar regenbuien zodat de scherpe kantjes van de droogte worden afgehaald.

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw x Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik Kauw x
Havik Veldleeuwerik Roek x
Sperwer Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
14 18 27

Totaal aantal vogelsoorten 59