Waargenomen vogelsoorten in januari 2023

Alle lezers van deze vogelstukjes wens ik een gelukkig en vogelrijk 2023! Januari is weer voorbij. Ik kan niet zeggen dat ik het erg vind. 

Deze maand was vooral grauw en grijs en ook vrij nat. De maand begon zacht met temperaturen rond de 10°C. Dat is hoog voor de tijd van het jaar.

Daarna kregen we een periode van nat en guur weer. In de tweede helft van de maand viel er ook nog wat sneeuw, deze bleef ook liggen omdat het ’s nachts vroor en ook overdag nauwelijks boven nul kwam. Het einde van de maand was weer droger en minder koud. De totale hoeveelheid neerslag was ca 100 mm, hetgeen ruim is voor de maand januari!

De baan is een paar keer dicht geweest en we hebben ca 2 weken een winterlus gespeeld om de natte holes te ontzien. Het goede nieuws is dat we weer wat dichter bij de lente komen en dat is een aanlokkelijk vooruitzicht. 

Ook de vogels vinden er niets aan als het zo nat en guur is. Ze laten zich niet of nauwelijks zien of horen. Toch zijn er momenten als het weer even wat beter is dat je merkt dat er verandering in de lucht zit. De dagen lengen al duidelijk en op de mooie dagen zie je dat de vogels alweer actiever worden.

Zo hoor je de roodborst en de heggemus al zingen als het zonnetje er even doorkomt. Ook de mezen en boomklevers zijn actief en laten zich soms duidelijk horen en de spechten roffelen en roepen al flink. Op een rustige morgen kun je al de merel horen met zijn prachtige zang. De grote lijster horen we helaas niet meer op de baan. Dit is een echte lenteheraut maar de aantallen van deze prachtige zanger gaan achteruit.

Op de Strabrechtse Heide hoorde ik ze nog wel, op 5 januari voor de eerste keer dit jaar! Verder had ik op de baan nog een mooie ontmoeting met een sperwer man die een merel sloeg na een drieste achtervolging in de struwelen naast de afslag van hole 3.

Op de teebox had de sperwer de merel uiteindelijk te pakken, je zag de veren nog een paar dagen liggen. Spectaculair zo’n jachtpartij van dichtbij te zien. Zo zie je maar er is altijd wat te beleven met de vogels!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit
Fuut Bokje x Tapuit
Aalscholver x Watersnip x Beflijster
Roerdomp Houtsnip x Merel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Kramsvogel x
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek x
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans x Kokmeeuw x Spotvogel
Kolgans x Stormmeeuw Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus
Brandgans Zilvermeeuw x Tuinfluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf
Krakeend Holenduif x Fitis
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje x
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger
Zomertaling Koekoek Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees x
Kuifeend Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever x
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai x
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik x Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer x Veldleeuwerik Roek x
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper x Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant Balkankwikstaart Keep
Waterral Grote Gele Kwikstaart Groenling x
Waterhoen x Witte Kwikstaart Putter x
Meerkoet x Winterkoning x Sijs
Kraanvogel Heggemus x Kneu
Scholekster Roodborst x Barmsijs
Kleine Plevier Nachtegaal Kruisbek
Bontbekplevier Blauwborst Goudvink
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Kievit Gekraagde Roodstaart Rietgors
Paapje
16 13 21
totaal: 50