Waargenomen vogelsoorten in januari

Januari is weer voorbij. Het was een sombere grijze maand. De luchtvochtigheid was hoog , maar er is weinig neerslag gevallen, slechts ca 40 mm. Opvallend blijft deze herfst dat we zo veel stille dagen hebben, de wind is op heel veel dagen bijna volledig afwezig.

De temperaturen waren aan de hoge kant deze maand, slechts enkele dagen met nachtvorst zijn er geweest. Geen sneeuw , niks van dat alles. De zon was ook afwezig , deze maand was een van de zonarmste maanden ooit gemeten. Brrr. Blij dat januari weer achter de rug is. Als ik dit schrijf, zou de storm Corrie over ons heen razen. Gelukkig valt het in ons deel van het land mee met de hevigheid van deze “dame”.

Wat in januari wel fijn is, is dat je de eerste voortekenen van de lente gaat zien en horen. De hazelaars zijn getooid met gele slierten; hun bloeiwijze en de oorzaak van de eerste hooikoorts kriebels! De eerste winterakonieten en sneeuwklokjes bloeien, de narcissen zitten in de knop, de wilgenkatjes staan op uitkomen. Ook hoor je de roodborst en de heggemus zingen en ook de eerste merel heeft zijn lied laten horen , maar de lenteheraut heb ik nog niet gehoord, namelijk de grote lijster!

De zang van deze vogel is echt prachtig en al te horen vanaf begin januari. Deze vogel gaat echter  heel hard achteruit. Andere jaren hoorden we deze nog wel maar dit jaar nog niet, hoe jammer. Over de merel gesproken; de vogelbescherming heeft het jaar 2022 uitgeroepen tot jaar van de merel , vandaar een foto van de merel als hij aan het zingen is in een boomtop, zoals we in april en mei vaak zien. 

Onze baan is bijna de hele maand open gebleven , er is dan ook volop gespeeld op de baan. Het is ook heerlijk om in deze donkere dagen naar buiten te gaan en lekker bezig te zijn. De baanonderhoudgroep heeft ook goed gewerkt , heideveldjes schoonmaken, een overtal aan jonge bremplanten verwijderen en opgaand hout snoeien.

De baan heeft veel onderhoud nodig en er is inmiddels een flinke groep vrijwilligers, maar er mogen er nog best wat bijkomen dus als je zin hebt ,meld je aan! Ook is er een nieuw ooievaarsnest geplaatst, hopelijk vindt een familie ooievaar dit nest aantrekkelijk genoeg om er een broedpoging te wagen, we gaan het zien de komende jaren!

Greenkeeper Ron meldde dat er weer een  knobbelzwanenpaar op de baan zit, inmiddels hebben velen deze gracieuze vogels weer gezien. Hopelijk gaan ze een goede tijd tegemoet op onze baan. Er waren ook nog wat leuke waarnemingen zoals een vrouwtje blauwe kiekendief, welke enkele dagen onze baan bezocht, en 5 grote zaagbekken, die in de Eeuwselseloop aan het foerageren waren. Zo zie je maar, op vogelgebied is er altijd wel iets te beleven!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold

Maand; januari 2022 Golfbaan het Woold

Dodaars Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje x Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans x Kokmeeuw x Grasmus
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf
Nijlgans x Noordse Stern Fitis
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees x
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek x IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief x Boomleeuwerik Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
19 14 23

Totaal aantal vogelsoorten 56