Waargenomen vogelsoorten in april

April doet wat hij wil. Elk jaar opnieuw is het weer in april verrassend. We begonnen de maand nat en fris. Rond 10 april draaide de wind naar richtingen tussen noord en oost. Hogedrukgebieden boven de Noordzee en Scandinavië bepalen ons weer Dat betekent droog weer, zeer droge lucht. Temperaturen vaak ’s nachts onder nul en overdag in de zon is het lekker mits je uit de wind zit. Dat weertype houdt nog steeds aan. Voor de golfers is het heerlijk, de natuur zou wel weer een slokje water lusten.

De meeste vogels zijn terug uit hun warme winterkwartieren. Je ziet alweer zwaluwen door de lucht scheren, eindelijk weer een blauwborst gespot! De bonte vliegenvangers zijn terug en zoeken de overgebleven nestkasten op. Overal in het riet horen we de kleine karekieten zingen. De grote is nog niet gezien of gehoord! We wachten vol spanning af of ze terug komen.

We ontvingen afgelopen week een leuk bericht van het vogeltrekstation, 12 augustus jongstleden is een van onze geringde grote karekieten in België gevangen en uiteraard weer losgelaten. Onze jongen zijn dus onderweg naar hun winterkwartier gegaan. Wat bijzonder dat een van onze geringde vogels al voor een terugmelding heeft gezorgd!

Momenteel is er ook nog veel trek van gele kwikstaarten, we zien ze overal op de baan, altijd weer een mooi gezicht deze prachtige gele pareltjes. Op de baan heeft een paar kieviten gebroed. Als een kraai overvloog werd deze fel geattaqueerd door het ouderpaar. Nu maar hopen dat de jongen veilig groot worden. Greenkeeper Ron had nog een mooie waarneming; hij zag een roerdomp neerstrijken in de plas naast hole 13, wat een mooie waarneming! Zo zie je maar dat er op vogelgebied altijd van alles is te beleven. Graag breng ik nog de bird watching day van as zaterdag en de natuurwandeling van 14 mei nog onder uw aandacht

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 mei 2022

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje x Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp x Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans x Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs x Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel x Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet
23 22 26

Totaal aantal vogelsoorten 71