Verslag NGF Birdwatching Day 2024

Op 4 mei ’s ochtends om 05.15 uur stonden Ad Verhoeven, Jan Kersten en ondergetekende klaar om vogels te tellen.

Vandaag gaat het erom dat we het aantal verschillende vogelsoorten tellen dat we zien. Helaas hebben er zich verder geen enthousiaste vogelaars gemeld om met ons mee te gaan. Eenieder die niet mee is gegaan had ongelijk want het was een mooie ochtend.

De ochtend begon fris, het was mooi helder weer en er waren grondnevels. Een feeërieke sfeer hing er op de baan. We waren keurig op tijd om het begin van het vogelconcert mee te maken. De eerste minuten waren stil maar toen brak het merelconcert los. Altijd weer een mooi moment dit mee te maken.

We zagen, maar vooral hoorden, de fitissen en tjiftjaffen hun bruiloftslied zingen en langzaam sloten andere soorten aan. De zwartkoppen en tuinfluiters vervolgden het concert. Deze 2 soorten zingen mooi en lijken op elkaar qua geluid maar als je goed luistert hoor je het verschil.

Ook de grasmussen vielen in en bij de centrale plassen hoorden we de blauwborst! Die hadden we dit jaar nog niet gehoord! Ondertussen hoorden en zagen we verspreid over de baan eenden, nijlganzen een boerenzwaluw etc…

Ook werden we verrast door 6 lepelaars die onze baan bezochten en neerstreken op de poel bij het Wehrmachthuisje. We hebben ook gezocht naar orchideeën en andere mooie planten maar konden niet veel vinden. Een prachtig mooi bont zandoogje, een mooi klein vlindertje, zagen we zitten en door de kou was deze traag en dus goed te fotograferen. Inmiddels verstreek de ochtend en maakten we onze ronde weer richting clubhuis.

Een zwarte specht hoorden we en nog een boomkruiper.  We kwamen uit op 50 soorten, voorwaar een mooi resultaat voor deze ochtend. Na een kop koffie en een lekker stuk appelgebak keerden we tevreden weer naar huis.

Rudolf Raymakers

Maand:
NGF birdwatching day 2024
Dodaars x Kemphaan Roodborsttapuit x
Fuut Bokje Tapuit
Aalscholver Watersnip Beflijster
Roerdomp Houtsnip Merel x
Grote Zilverreiger Regenwulp Kramsvogel
Kleine Zilverreiger Wulp Zanglijster x
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Koperwiek
Ooievaar Tureluur Grote Lijster
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Sprinkhaanzanger
Lepelaar x Witgatje Bosrietzanger
Knobbelzwaan x Bosruiter Kleine Karekiet x
Kleine Zwaan Oeverloper Grote Karekiet
Rietgans Kokmeeuw Spotvogel
Kolgans Stormmeeuw Braamsluiper
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Grasmus x
Brandgans Zilvermeeuw Tuinfluiter x
Canadese Gans Zwartkopmeeuw Zwartkop x
Nijlgans x Witwangstern Fluiter
Indische Gans Noordse Stern Tjiftjaf x
Krakeend x Holenduif Fitis x
Wintertaling Houtduif x Goudhaantje
Wilde Eend x Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger
Pijlstaart Zomertortel Bonte Vliegenvanger x
Zomertaling Koekoek x Staartmees x
Slobeend Kerkuil Matkop
Tafeleend Steenuil Kuifmees
Kuifeend x Bosuil Zwarte Mees
Grote Zaagbek Ransuil Pimpelmees x
Casarca Gierzwaluw x Koolmees x
Bergeend IJsvogel Boomklever
Zwarte Wouw Groene Specht x Boomkruiper x
Rode Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht x Gaai
Blauwe Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Havik Boomleeuwerik Kauw x
Sperwer Veldleeuwerik Roek
Buizerd x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Torenvalk x Boerenzwaluw x Raaf
Boomvalk Huiszwaluw Spreeuw x
Slechtvalk Boompieper Huismus x
Patrijs Graspieper Ringmus
Kwartel Gele Kwikstaart Vink x
Fazant x Balkankwikstaart Appelvink
Waterral Grote Gele Kwikstaart Keep
Waterhoen x Witte Kwikstaart x Groenling x
Meerkoet x Winterkoning x Putter x
Kraanvogel Heggemus Sijs
Scholekster Roodborst x Kneu
Kleine Plevier Nachtegaal Barmsijs
Bontbekplevier Blauwborst x Kruisbek
Morinelplevier Zwarte Roodstaart Goudvink
Kievit x Gekraagde Roodstaart Geelgors
Paapje Rietgors x
15 11 23
totaal 49