Waargenomen vogelsoorten in de maand maart 2017

beflijster

Maart 2017 was een buitengewoon warme en zonnige maand met weinig neerslag.
De grens van 20 graden werd enkele keren gehaald waarbij de gevoelstemperatuur door de wind soms wat lager lag.

De lente is duidelijk op gang gekomen. Bij de vogels is er duidelijk een wisseling van de wacht. De laatste Kol- en Rietganzen zijn vertrokken naar hun broedgebieden in het hoge noorden.

Ook de Grote Zilverreiger is vertrokken naar zijn broedgebied elders in Nederland. De eerste zomergasten waren eind maart weer te zien en te horen zoals de Tjiftjaf, de Roodborsttapuit, de Blauwborst en de Boerenzwaluw.

Onze standvogels zijn soms al aan het broeden. Ik heb zelfs al paartjes Nijl- en Grauwe Ganzen met jongen zien rondzwemmen.

De tijd van werkelijk broeden is per vogelsoort anders. Die tijd wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van het soort voedsel bij het grootbrengen van de jongen. In de maanden april en mei vertrekken nog veel vogels vanuit de regio naar het noorden. De meeste zomergasten komen in die maanden pas naar ons land om te broeden.

April en mei zijn maanden die heel aantrekkelijk voor vogelaars vanwege de vele vogels die vanuit het zuiden
doortrekken naar het noorden. Meestal overvliegend maar ook regelmatig aan de grond om te rusten en eten.
Dit varieert van misschien een uur maar het kan ook dagen duren. De meeste bijzondere vogelwaarnemingen zij daarom in de trekperiodes in lente en herfst. Voor de golfbaan viel hieronder de waarneming van een Beflijster op 31 maart (zie foto).

In totaal leverde januari 2017 61 waargenomen vogelsoorten op.

Groetjes
Jan van der Loo

Natuurwerkgroep IVN – Het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2017
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Houtsnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Witgatje O doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel O standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw O zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Beflijster X doortrekker
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Koperwiek X winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  maart 2017 61  
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2017 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan