Waargenomen vogelsoorten mei 2017 | Birdwatching Day

Bosrietzanger 360 credit Robert KastelijnZaterdag 6 mei jl. was de door NGF en Vogelbescherming jaarlijks georganiseerde Birdwatching Day. Uitgangspunt hierbij was om op die dag op zoveel mogelijk golfbanen in Nederland alle waargenomen vogelsoorten te tellen en digitaal in te voeren op de site van de NGF (Nederlandse Golffederatie).

Hieraan hebben, tot gisteren, 84 golfbanen gegevens doorgegeven. In totaal zijn hierbij 167 vogelsoorten vermeld.

Golfbaan De Stippelberg had met 83 vogelsoorten de hoogste score gevolgd door de Texelse Golfbaan met 81 soorten.

Samen met Hennie van Osch heb ik voor Golfbaan het Woold geteld. Met 53 vogelsoorten (eigenlijk 54, zie onder) kwamen we uit op een gedeelde 20e plaats.

De meest bijzondere waarneming, waren 5 foeragerende Balkankwikstaarten (3m+2v) op doortrek/rondzwervend vanuit Afrika.
De Balkankwikstaart wordt vaak aangegeven als ondersoort van de Gele Kwikstaart, maar soms ook als aparte vogelsoort.

De Balkankwikstaart kon niet ingevoerd worden in het invulsysteem op de site van de NGF. De soort heb ik daarom vermeld onder “Opmerkingen”. De belangrijkste verschillen t.o.v. de Gele Kwikstaart zijn bij de mannetjes vooral de felle gele kleur en de pikzwarte bovenkant van de kop.

De vrouwtjes Balkankwikstaarten hebben een veel valere kleur dan de gewone vrouwtjes Gele Kwikstaart.
De vogels broeden voornamelijk in zuidoost Europa en verder naar het oosten toe in Azië.

Het overzicht van de getelde vogelsoorten van de telling op 6 mei is toegevoegd en meegenomen in het overzicht van de afgelopen 7 jaar.

Waargenomen vogels in mei 2017 op Golfbaan het Woold

Kort samengevat was mei een droge en warme maand, vooral naar het eind van de maand toe. In het begin van de maand zijn er nog verschillende koude dagen geweest met nachtvorst. Alle echte zomergasten zijn terug zoals Kleine Karekiet, Spotvogel, Bosrietzanger (zie foto) en Grauwe Vliegenvanger.

Zoals altijd is de maand mei voor de meeste op de golfbaan broedende vogels de broedmaand bij uitstek.
Veel vogels zijn al volop bezig vooral de standvogels die het gehele jaar in ons land aanwezig zijn, zoals mezen, merels, vinken, kraaien etc. maar ook ganzen, eenden, meerkoeten en kieviten. We hebben allemaal al eenden met een sliert jongen zien zwemmen op de Eeuwselse Loop. Maar ook meerkoeten met nog veelal wat kleinere jongen met rode kopjes op de plasjes.

Zelf heb ik al een paar maal een kievit met één jong zien rondstappen, soms ook fel alarmerend zien rondvliegen. Onze zomergasten zijn nu vanaf deze maand ook volop in touw om voor nageslacht te zorgen.

GOLFBAAN HET WOOLD            
06-mei-17              
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2017          
               
waargenomen soorten 06-05-17 21-05-16 25-04-15 19-04-14 20-04-13 21-04-12 25-04-11
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Dodaars X X X X X    
Aalscholver     X X X X X
Blauwe Reiger X X X X X X X
Ooievaar       X      
Knobbelzwaan X   X   X    
Grauwe Gans   X X X X X X
Nijlgans X   X X X X X
Canadese Gans X X X X      
Indische Gans           X  
Krakeend X X   X X X X
Wilde Eend X X X X X X X
Kuifeend X X X X X X  
Casarca             X
Buizerd X X X X X X X
Sperwer     X        
Torenvalk X X X X X X X
Boomvalk     X        
Patrijs       X   X X
Kwartel   X          
Fazant X X X X X X X
Waterral     X X      
Waterhoen X X X X X X  
Meerkoet X X X X X X  
Scholekster X X X X X   X
Kleine Plevier   X     X X X
Kievit X X X X X X X
Kemphaan             X
Bokje           X  
Watersnip X   X       X
Wulp     X X X    
Tureluur       X      
Groenpootruiter X         X X
Witgatje         X X  
Oeverloper           X X
Kokmeeuw X X X X   X X
Kleine Mantelmeeuw   X          
Zwartkopmeeuw              
Holenduif X X X X X X X
Houtduif X X X X X X X
Turkse Tortel X X X X X X  
Koekoek   X X       X
Gierzwaluw   X X   X    
Groene Specht X X X X     X
Zwarte Specht X         X X
Grote Bonte Specht X X X X X X X
Boomleeuwerik           X  
Veldleeuwerik     X   X    
Oeverzwaluw   X         X
Boerenzwaluw X X X X X X X
Huiszwaluw         X    
Boompieper   X X X X   X
Graspieper     X X X X X
Gele Kwikstaart X X X X X X X
Witte Kwikstaart X X X X X X X
Winterkoning X X X X X X X
Heggemus   X X X X X  
Roodborst X X X X X X X
Blauwborst X X X X X    
Gekraagde Roodstaart     X X      
Paapje       X      
Roodborsttapuit X X   X X X  
Tapuit     X       X
Merel X X X X X X X
Kramsvogel             X
Zanglijster X X   X   X X
Grote Lijster       X   X X
Bosrietzanger   X          
Kleine Karekiet X X          
Spotvogel   X          
Braamsluiper             X
Grasmus X X X X X    
Tuinfluiter X X X   X    
Zwartkop X X X X X X X
Fluiter       X      
Tjiftjaf X X X X X X X
Fitis X   X X X X X
Goudhaantje     X X      
Bonte Vliegenvanger       X      
Grauwe Vliegenvanger X            
Staartmees X X   X      
Kuifmees   X X   X X X
Pimpelmees X X X X X X X
Koolmees X X X X X X X
Boomklever     X X X    
Boomkruiper X X X X X X X
Vlaamse Gaai X       X   X
Ekster   X          
Kauw X X X X X X X
Zwarte Kraai X X X X X X X
Spreeuw X X X X X X X
Huismus X X X X X X X
Ringmus X     X X X  
Vink X X X X X X X
Groenling X X X X X X X
Putter X X   X      
Kneu       X X   X
Geelgors       X      
Rietgors   X X X X    
               
               
               
               
               
               
               
               
Totaal soorten per jaar 53 58 60 65 57 52 54
               
Totaal soorten 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 98      
               
Meest bijzondere waarneming in 2017 was de Balkankwikstaart. Dit is een ondersoort van de Gele 
Kwikstaart maar wordt ook wel gezien als een aparte soort en is voor ons de 54e soort.  
               
               
               

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2017  
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Groenpootruiter X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Balkankwikstaart X doortrekker, schaars
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Grauwe Vliegenvanger X zomer
Staartmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  mei 2017 65  
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2017 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein  
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan