Waargenomen vogelsoorten in mei

Mei is misschien wel de mooiste maand van het jaar. Het aarzelend ontluiken van de bladeren aan de bomen, de prachtige heldere kleuren groen en de eerste bloemen, die zich in het zonlicht koesteren.

De vogels zingen hun hoogste lied, de nesten zijn gebouwd en de eieren gelegd. Voorbereiding op een grote taak namelijk het grootbrengen van nageslacht, elk jaar weer opnieuw komt deze cirkel van het leven op gang en elk jaar is het weer een feest!

Het weer liet ons een beetje in de steek volgens velen, ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt! Ik was blij met de bak water die we weer eens hebben gehad, de natuur snakte hiernaar. Er is ongeveer 60 mm water gevallen afgelopen maand, toch ook weer niet zo heel veel!

En nu zuinig zijn op ons water, zodat we hopelijk in de zomer van het voorraadje in de grond kunnen profiteren. De wind zat veelal in de west en noordwest hoek, zodat de temperaturen zeker aan de lage kant bleven. Voordeel is dat we bijvoorbeeld heel lang van de bloeiende brem hebben kunnen genieten. Ook de nieuwe heideaanplanten hebben van de regen goed geprofiteerd, ze slaan goed aan. Het aantal zonuren was door de gehele maand aan de lage kant, maar gelukkig hebben we nu een reeks mooie dagen, dus volop genieten van onze prachtige baan!

Op vogelgebied was het een prachtige maand, wat hebben we veel gezien aan mooie vogels , oude bekenden kwamen weer een kijkje nemen en zelfs hele bijzondere soorten hebben onze baan uitgekozen voor mogelijk een langer verblijf.

Sinds januari hadden we geen ijsvogels meer gezien maar gelukkig hebben ze onze baan weer gevonden, op 29 mei zat er een te vissen op de brug van hole 13. Er zijn weer patrijzen gesignaleerd,  de greenkeepers hebben enkele lepelaars  zien foerageren op de plas bij 13.

De spotvogels en bosrietzangers zijn weer terug en completeren het palet aan zangvogels, diverse ooievaars hebben de baan en haar omgeving bezocht! Maar de grote sensatie was wel dat we vanaf 9 mei grote karekieten in de baan horen zingen. Er zijn maar liefst 3 zingende mannen aanwezig en ze zingen dat het een lieve lust is. Nu moeten we ze maximaal rust geven zodat ze hun klus ook gaan afmaken, hopelijk worden er ook nesten gebouwd en nageslacht geproduceerd!

Een oproep aan allen : respecteer de biotopen, ga niet even vlug nog een bal pakken. Doe het voor de vogels. Het was me het maandje wel met al die prachtige waarnemingen. Dus houd je ogen en oren open en geniet van al het moois wat onze baan aan natuur te bieden heeft! 

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
31 mei 2021

maand; mei 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit x
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp x Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster x
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger x
Lepelaar x Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel x
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper x
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw x Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel x Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal x
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw x Huismus x
Boomvalk Boompieper x Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs x Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu x
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend
witwangstern Grote karekiet x
23 27 34

Totaal aantal vogelsoorten 84