Waargenomen vogelsoorten in maart

Maart roert zijn staart een gezegde wat ook dit jaar weer opgaat! Maart begon met een paar aangename dagen. Daarna werd het guur en met een wind die in de noord en oost hoek zat was het vaak fris en hadden we ’s nachts nachtvorst. Er is een normale hoeveelheid neerslag gevallen. Dit wordt door de natuur zeer gewaardeerd! De laatste dagen van maart verlopen weer zeer warm met een recordtemperatuur van 25°C in Zuid Oost Brabant! Wat is het toch heerlijk om in het zonnetje te lopen!

Omdat we nog steeds met de Covid maatregelen worden geconfronteerd is de baan superdruk! Golven is steeds mogelijk en er wordt goed gebruik van gemaakt. Voor de vogels is dat wat minder want er zijn duidelijk minder vogels gezien dan in de zelfde periode vorig jaar. Het aantal eenden maar ook het aantal eendensoorten is duidelijk minder. De scholeksters en kivieten laten zich ook minder zien, maar ja that’s all-in the game! De laatste dagen van maart kwamen er een aantal zomergasten weer terug uit Afrika!

Zo zijn op 31 maart de eerste boerenzwaluw , de eerste fitissen, de eerste zwartkop en de eerste blauwborst waargenomen op onze baan, dat was toch echt  wel een bijzondere dag! Het echtpaar zwaan zoekt onze baan steeds vaker op wie weet gaan ze een nest bouwen! De ijsvogel is ook deze maand niet gezien, de felle vorst in februari  is hier hoogstwaarschijnlijk debet aan, gelukkig zal de stand zich de komende jaren weer herstellen.

Iedereen die dit leest veel golfplezier en geniet van de vogels, het is een cadeautje om telkens weer onze gevederde vrienden tegen te komen in de baan!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 april 2021

Tellijst maart 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp x Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster x
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw Tuinfluiter
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht Ekster xm
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs Gele Kwikstaart Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral Witte Kwikstaart x Sijs x
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf x
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal
19 18 27

Totaal aantal vogelsoorten 64