Waargenomen vogelsoorten in september 2019

Winterkoning 360In de maand september 2019 waren temperaturen, uren zon en hoeveelheid neerslag redelijk conform het meerjarig landelijk gemiddelde. Echter voor het noorden zat de hoeveelheid neerslag lokaal fors boven het gemiddelde, daarentegen in het zuidoosten lokaal fors eronder. 

Buiten het lage grondwaterpeil zijn de scherpe kantjes van de weersomstandigheden er een beetje af.

 

De bijzonderheden van de maand september 2019
Het aantal van 46 waargenomen vogelsoorten in september 2019 is in lijn met de laatste jaren. Het gemiddelde is daarbij wat lager dan het gemiddelde van de daaraan voorafgaande 10 jaren. De klimaatomstandigheden (droogte en temperaturen) spelen hierin mogelijk ook een rol.

De voormiddag van 5 september was hierop een uitzondering. Op de akker bij de golfbaan pal langs hole 11 foerageerden minimaal 28 Grauwe Ganzen. Het plasje bij hole 14 was goed bezet met 40 Wilde Eenden, 1 Blauwe Reiger, 2 Dodaarsen, 2 Kuifeenden en enkele Meerkoeten.Op de baan minimaal 35 Witte Kwikstaarten, 2 Gele Kwikstaarten, 6 Boomleeuweriken, rondvliegende Boeren- en Huiszwaluwen, enkele Konijnen en een Eekhoorn (Gezandebaan). De 1e Watersnip van de nazomer/herfst 2019 opvliegend waargenomen op 18 september.

Slechts 1x het gezin Knobbelzwaan waargenomen in september. Ook een roepende Waterral, regelmatig een jagende Torenvalk, soms foeragerende Putters, een roepende Fazant, in de bosgedeelten enkele roepende Grote Bonte Spechten en wat minder vaak Groene Spechten.

Overal op de baan in bosjes en struiken Kool- en Pimpelmezen. Op de Gezandebaan verblijven altijd wel groepjes Huismussen. Verder valt het lage aantal Meerkoeten, Waterhoentjes en eenden op.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boomleeuwerik X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten september 2019 46  
     
Totaal soorten aug 2009 tm sep 2019 151  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan