Waargenomen vogelsoorten in maart 2019

foto blauwborst 360

De maand maart was zacht, nat en vaak winderig. Tot voorbij het midden van de maand een westelijke stroming met de nodige depressies. Hierbij vaak onstuimig weer, gelukkig ook de nodige regen en bovengemiddelde temperaturen. Daarna werd het rustiger weer met zon, amper regen en minder wind. Lagere nachttemperaturen met af en toe nachtvorst, hogere middagtemperaturen met uitschieters tot bijna 20 graden Celcius.

Met 56 waargenomen vogelsoorten sloot de maand maart goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand.

In maart komt er veel meer leven in het vogelwereldje op de Golfbaan. Door- en vertrek van wintergasten zoals Keep, Barmsijs, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek en Kraanvogel. Maar ook aankomst- en doortrek van zomergasten zoals Scholekster, Witte Kwikstaart, Blauwborst, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Tjiftjaf.

Opvallend is de rust op nagenoeg alle plasjes. Buiten de Meerkoet en Wilde Eend is de aanwezigheid van vooral de Kuifeend maar ook andere eenden soorten minimaal.

Op 12 maart pleisterden minimaal 20 Watersnippen op de golfbaan.

Op 19 maart o.a. groepjes van 5 Barmsijzen, 4 Graspiepers, 1 overvliegende/roepende Boomleeuwerik, 2 Torenvalken, 2 Fazanten, 2 Boomklevers actief bij nestkast hole 1,
2 jonge Knobbelzwanen, 3 Blauwe Reigers en buiten de golfbaan de roep van een steeds zeldzamer wordende Wulp.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de Grote Zilverreiger zich in de maand maart niet meer laten zien.

“Onze” familie Knobbelzwaan was in maart wel aanwezig, soms met het hele vierpersoons-gezin bij elkaar, soms hadden de twee jonge zwanen zich afgesplitst.
Ik heb nog niks gezien van mogelijke broedactiviteiten.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boomleeuwerik X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Zwarte Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Koperwiek X winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep O winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Barmsijs X doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten maart 2019 56  
     
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2019 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan