Waargenomen vogelsoorten in januari 2020

Winterkoning 360

Na ruim 10 jaar vogels tellen en hierover schrijven draagt Jan van der Loo het stokje over aan de nieuwe leden van de natuurwerkgroep IVN van “t Woold. Wij danken Jan van harte voor al het goede werk wat hij heeft verricht en zullen proberen zijn prestaties op dit gebied te evenaren! Dat zal niet meevallen , maar wij doen ons best.

Januari was een erg zachte maand met temperaturen tot 13 °C, voorwaar dat zijn hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar.  De wind was meest zuidwestelijk. Er is wel regen gevallen, maar niet heel veel.

Enkele nachten met lichte vorst werden gevolgd door lang aanhoudende mist .  De golfers hebben bijna de hele maand kunnen spelen, dat is wel eens anders geweest. Door de extreem zachte omstandigheden zijn er relatief weinig vogels gespot, met name de watervogels laten het wat afweten. In grote delen van Europa is het heel zacht en wintergasten en trekkers zwerven wat rond ,maar hoeven niet ver weg  te vliegen om betere omstandigheden te vinden.

Zijn er nog bijzonderheden gezien in januari?

In totaal zijn er 50 soorten gespot. Dit is een vrij normale hoeveelheid soorten. Opvallend weinig eenden en waterhoentjes. Begin januari is de ijsvogel gezien , later in de maand is deze prachtige vogel nog een paar keer gezien. We hopen allemaal dat komend voorjaar de ijsvogel zich laat verleiden door de 2 ijsvogelwandjes die zijn hersteld/ gemaakt. Verder is er op 29 januari een zwarte specht in de baan gezien en een groep goudhaantjes , die in een vliegden op zoek waren naar wat lekkers.

Een overvliegende zilverreiger en een havikwijf sloten de maand af!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 februari 2020

 

maand; januari 2020 Golfbaan het Woold

 

Dodaars

 

Kemphaan

 

Tapuit

 

Fuut

 

Bokje

 

Beflijster

 

Aalscholver

x

Watersnip

x

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

 

Kramsvogel

x

Grote Zilverreiger

x

Regenwulp

 

Zanglijster

 

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

 

Koperwiek

x

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

 

Ooievaar

 

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

 

Lepelaar

 

Witgatje

 

Kleine Karekiet

 

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

 

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

 

Rietgans

x

Kokmeeuw

x

Grasmus

 

Kolgans

 

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

 

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

 

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

 

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

 

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

x

Krakeend

 

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

 

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

 

Matkop

 

Zomertaling

 

Kerkuil

 

Kuifmees

 

Slobeend

 

Steenuil

 

Zwarte Mees

x

Tafeleend

 

Bosuil

 

Pimpelmees

x

Kuifeend

x

Gierzwaluw

 

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

x

Wielewaal

 

Rode Wouw

 

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

 

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

 

Roek

 

Sperwer

x

Oeverzwaluw

 

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

 

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

 

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

 

Ringmus

 

Slechtvalk

 

Graspieper

 

Vink

x

Patrijs

 

Gele Kwikstaart

 

Keep

 

Kwartel

 

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

 

Witte Kwikstaart

 

Sijs

x

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

 

Blauwborst

 

Goudvink

 

Kleine Plevier

 

Zwarte Roodstaart

 

Geelgors

 

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

 

Rietgors

 

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

     
           
           
 

18

 

12

 

20

Totaal aantal vogelsoorten 50