Waargenomen vogels in september 2017

Sperwer 360Waargenomen vogels in augustus 2017 op Golfbaan het Woold

September 2017 was wederom een rustige vogelmaand. Het weer was in het algemeen niet zo best, meest koel weer met op zijn tijd de nodige buien en veel wind.

De meeste zomergasten onder de vogels zijn vertrokken. De doortrek en aankomst van onze wintergasten begint rustig op gang te komen.
De Grote Zilverreiger is al weer gezien op de golfbaan. In de regio zijn al weer groepjes Riet- en Kolganzen gezien.

De meest opmerkelijke waarneming. Op 30 september werd door enkele golfers tijdens de Rydercupwedstrijd een Stern waargenomen. Welke soort was niet duidelijk.

Bij toeval was mijn vogelcollega Jan Timmermans die morgen ook al heel vroeg op de baan. Hij heeft de rondvliegende en
pal langs het water, tussen hole 13 en 14 zittende vogel, goed kunnen bekijken. Na nog wat speurwerk in de boeken
en op de computer was de conclusie dat het een jonge Noordse Stern was, de 148e soort op onze golfbaan.

De Noordse Stern is in Nederland een broedvogel, ca. duizend broedpaar, in het kustgebied. Het zijn grondbroeders in kolonies.
Nederland vorm het meest zuidelijke broedgebied in Europa. De soort broedt verder noordelijk tot in de poolgebieden.
Zijn voedsel bestaat vooral uit visjes en verder krabjes en garnalen e.d.
Buiten de broedtijd gaan ze op reis. Vanuit de broedgebieden trekken ze via allerlei routes naar het zuiden om onze winter in het
Zuidpoolgebied door te brengen. Van alle trekvogels is de Noordse Stern de vogelsoort die elk jaar de meeste kilometers aflegt.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
5 oktober 2017

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2017

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Zilvermeeuw X standvogel, niet algemeen
Noordse Stern X trekvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten september 2017 46  
Totaal soorten aug 2009 tm sep 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan