Waargenomen vogelsoorten in april

April doet wat hij wil ! Dat was dit jaar weer zeer van toepassing. Er is een normale hoeveelheid neerslag gevallen deze viel vooral in de eerste helft van de maand. Over het algemeen was het ruim aan de koude kant, gemiddeld zo’n 3 graden lager dan normaal. Halverwege de maand hadden we enkele lekker warme dagen maar daarna werd het weer fris. De wind zat veel in de noordelijke en oostelijke hoek.

Dit heeft overigens het golf- en vogelplezier niet aangetast, de baan was erg druk, nog steeds mede dankzij de COVID pandemie die nog steeds niet onder controle is. 

De baan ligt er mooi bij, het gras op de fairways staat nog wat dun maarja dat komt natuurlijk door de kou, gras houdt toch wel van lekkere temperaturen. April is ook een maand waarin de meeste vogels uit zuidelijke gebieden terug zijn, ze laten zich ook goed horen want het versieren van een partner en het werken aan een gezinnetje maakt dat de vogels erg luidruchtig zijn , er wordt volop gefloten en getjilpt! Er zijn dan ook diverse leuke waarnemingen gedaan!

Zo vloog er een koppel bergeenden over de baan, ook een witwangstern vereerde de baan met een bezoek, 2 nieuwe soorten voor onze baan! De gekraagde roodstaart laat zich goed horen en er zijn meerdere koppeltjes bonte vliegenvangers in de baan! Er is nog steeds veel trek zichtbaar van gele kwikstaarten.Ook zijn er een paar waarnemingen van een ooievaar geweest, misschien moeten we het ooievaarsnest maar weer eens in orde maken (voor komend jaar!). De zwaluwen zijn weer volop terug en de koekoek laat zich ook weer horen, ook is er weer een koppel patrijzen waargenomen.  Er zijn veel wilde eenden krooien (tomen) gezien echter de meeste pullen (kuikens) waren al snel weg (predatie of voedseltekort!). April en mei zijn de maanden waar  de vogelliefhebber het van moet hebben, er is zoveel te zien en te horen. 

Genieten zou ik zeggen! 

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
2 mei 2021

maand; april 2021 Golfbaan het Woold

Dodaars x Kemphaan Tapuit
Fuut Bokje Beflijster
Aalscholver x Watersnip x Merel x
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel x
Grote Zilverreiger x Regenwulp Zanglijster x
Kleine Zilverreiger Wulp x Koperwiek
Blauwe Reiger x Zwarte Ruiter Grote Lijster x
Ooievaar x Tureluur Sprinkhaanzanger
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger
Lepelaar Witgatje Kleine Karekiet x
Knobbelzwaan x Bosruiter Spotvogel
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper
Rietgans Kokmeeuw x Grasmus x
Kolgans Stormmeeuw x Tuinfluiter x
Grauwe Gans x Kleine Mantelmeeuw Zwartkop x
Brandgans Zilvermeeuw x Fluiter
Canadese Gans x Zwartkopmeeuw Tjiftjaf x
Nijlgans x Noordse Stern Fitis x
Indische Gans Holenduif x Goudhaantje x
Krakeend x Houtduif x Grauwe Vliegenvanger
Wintertaling Turkse Tortel x Bonte Vliegenvanger x
Wilde Eend x Zomertortel Staartmees x
Pijlstaart Koekoek x Matkop
Zomertaling Kerkuil Kuifmees x
Slobeend Steenuil Zwarte Mees
Tafeleend Bosuil Pimpelmees x
Kuifeend x Gierzwaluw Koolmees x
Grote Zaagbek IJsvogel Boomklever x
Casarca Groene Specht x Boomkruiper x
Zwarte Wouw Zwarte Specht x Wielewaal
Rode Wouw Grote Bonte Specht x Gaai x
Bruine Kiekendief Kleine Bonte Specht x Ekster x
Blauwe Kiekendief Boomleeuwerik x Kauw x
Havik x Veldleeuwerik x Roek x
Sperwer x Oeverzwaluw x Zwarte Kraai x
Buizerd x Boerenzwaluw x Spreeuw x
Torenvalk x Huiszwaluw Huismus x
Boomvalk Boompieper x Ringmus
Slechtvalk Graspieper x Vink x
Patrijs x Gele Kwikstaart x Keep
Kwartel Balkankwikstaart Groenling x
Fazant x Grote Gele Kwikstaart Putter x
Waterral x Witte Kwikstaart x Sijs
Waterhoen x Winterkoning x Kneu
Meerkoet x Heggemus x Barmsijs
Kraanvogel Roodborst x Kruisbek
Scholekster x Blauwborst x Goudvink
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart x Rietgors x
Morinelplevier Paapje raaf x
Kievit x Roodborsttapuit ransuil
nachtegaal bergeend x
witwangstern x
23 27 31

Totaal aantal vogelsoorten 81