Quitclaim personeel

Hierbij geef ik toestemming aan Golfbaan het Woold om foto’s/video’s met mijn beeltenis, zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in alle media, waaronder (maar niet limitatief) zowel online media (o.a. internet, TV) als offline media (o.a. tijdschriften en kranten), zowel redactioneel (artikelen) als commercieel (reclame-uitingen). Tevens ga ik akkoord met plaatsing van mijn beeltenis in de mediabank van Golfbaan het Woold. Foto’s/video’s worden ingezet ten behoeve van de promotie van Golfbaan het Woold.

Voor het geval ik op grond van de deelname aan de opnamen aanspraak zou kunnen maken op enig recht van intellectueel eigendom, bijvoorbeeld auteursrechten of naburige rechten, draag ik deze rechten hierbij in volle omvang over aan Golfbaan het Woold. Ik doe daarbij afstand van de eventuele persoonlijkheidsrechten op grond van de Auteurswet 1912 en Wet Naburige Rechten. Ik vraag geen vergoeding voor mijn medewerking en mijn toestemming c.q. overdracht van rechten.

Golfbaan het Woold verklaart dat de foto’s/video’s op geen enkele wijze zo gebruikt zullen worden  dat het model daar schade van zou kunnen ondervinden, met uitzondering van diefstal.

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben en van niemand toestemming nodig heb om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. In geval van minderjarigheid zal mijn wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring ondertekenen.